"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Liberalismen er en protestantisk politisk filosofi

9. november 2012 - Artikel - af Ulla Nørtoft Thomsen

Ulla Nørtoft Thomsen

Torben Mark Pedersen bør genlæse sine klassikere, mener Ulla Nørtoft Thomsen, ellers ender han som tosseliberal, skriver hun i sin replik til ham.

Mine to klummer om Lockes tolerancebrev fik Trykkefrihedsselskabets liberale bestyrelsesmedlem Torben Mark Pedersen (TMP) til at stille mig 14 inkvisitoriske spørgsmål, der demonstrerede, at jeg vist desværre har forklaret Lockes ræsonnement forgæves:

Skal muslimer så gå med armbind? Skal vi forbyde dem offentlig ansættelse?

Skal vi male halvmåner på deres forretninger?

Nazi-insinuationer er platte, men når TMP siden i to klummer forklarer, at den liberale stjernefilosof John Locke må forkastes som en totalitær fejltænker, er det rent ud sagt forbløffende.

Jeg havde ikke drømt om at det var så let at gå hen til liberalisternes klassikerskab og snuppe en af deres største politiske teoretikere fra dem.

TMP kan ikke meningsfuldt fremstille Locke som totalitær, og det er ikke sandt at Locke, som TMP skriver, baserer sin politiske tænkning på fælles værdier frem for liberale frihedsrettigheder.

De betegnelser, som TMP sætter på Locke, holder simpelthen ikke. Derudover er det grebet ud af luften, at jeg, som TMP skriver, slet og ret vil forbyde islam.

Derfor denne lille replik.

Hobbes som sekulær frihedstænker?

Ubekvem ved Lockes kristne udgangspunkt foreslår TMP at gå til Thomas Hobbes, for i ham at finde en sekulær rettighedsliberal grundlægger. Det er meget forgæves.

Hos Hobbes er den individuelle frihed identisk med den guddommelige nødvendighed, og den suveræne fyrste, der henretter en uskyldig undersåt, begår ikke overgreb imod ham, men mod Gud.

Undersåtterne har nemlig overdraget statens hersker enhver magt og ret. Således hedder det om kong Davids uret mod Urias:

”Det var ikke et overgreb mod Urias, for retten til at gøre, som det behagede ham, blev ham givet af Urias selv; men over for Gud var det et overgreb, for David var Guds undersåt, og ethvert overgreb var ham forbudt ved Naturens lov.”

Naturens lov er ifølge Hobbes netop den guddommelige lov, der ikke afskaffes og derfor er grundlag for enhver menneskeskabt, civil lov. Liberalisternes ukrænkelige menneskerettigheder er altså teorihistorisk født som guddommelige love.

Også Hobbes giver i øvrigt den katolske kirke nogle læsterlige klø ud fra stort set samme begrundelser som Locke.

Hobbes er enig i, at staten ikke kan tillade religiøse grupper, som føler sig hævet over loven og suverænen, støtter en fremmed fyrste etc. Hobbes allersidste ord i Leviathan er således en utvetydig støtte til fortidig og fremtidig udvisning af teokrater, der ødelægger den civile stat.

Ak.

Den gode stat er ukristelig

Hvis nutidens liberalister ikke vil finde sig i, at deres politiske filosofi er forankret i kristendommen, så må de også have Hobbes ud af klassikerskabet.

Og mange flere. Hvis de derudover ikke vil finde sig i, at der er et betydeligt sammenfald mellem den kristne verden og den ”moderne” eller ”frie” verden, så er de blevet uvenner med virkeligheden selv.

Teorihistorisk er og bliver liberalismen som politisk filosofi født af protestanter som en art protestantisk politisk filosofi, der paradoksalt nok går ud på netop at adskille kirke og stat. Liberalismen er formuleret i direkte opposition til katolske teokrater og både hos Hobbes og Locke eksplicit begrundet i evangeliet.

Det bør dog ikke skræmme nogen væk, fordi disse klassiske liberalister netop er baseret på to-regimentelæren:

Der er ingen kristen stat! Kristne stater er ukristelige. Den eneste gode stat er ifølge kristendommen en sekulær stat. Det lyder paradoksalt, men vi kommer ikke videre, før I har forstået det.

As He died to make men holy, let us die to make men free,”som Lincolns styrker sang under den amerikanske borgerkrig. Glory, glory hallelujah.

Kulturmarxistisk religionsskræk

De fleste nutidsmennesker er i religiøs henseende opdraget af kulturmarxister, der kun kan begribe religion som tvang, indskrænkning og chauvinisme. At liberalismen skulle have rødder i kristendommen og være formuleret i overensstemmelse med den frem for i opposition til den, skaber et gevaldigt sammenstød i mange hoveder. Men en læsning af liberalismens klassikere gør det evident.

Det liberale demokrati trækker på tusindårige kristne tankemønstre, som er lejret dybt i vores institutioner og historie.

Den kristne forankring gælder både Lockes argumentation for 1) statens rolle og funktion (at sikre frihed), 2) hans argumentation for statens grænser i forhold til borgernes religiøse og kulturelle præferencer, 3) for kulturens og religionens grænser i forhold til staten, 4) for pluralismens og det åbne samfunds fordele, 5) for udgangspunktet i det frie, samvittighedsfulde og selvansvarlige individ og 6) for hans fastholdelse af, at ingen grupper kan vide sig i så sikker besiddelse af sandheden, at de med Gud i ryggen kan kræve andre menneskers underkastelse.

Pointen er ikke, at kristendommen har eksklusivret på liberal politisk tænkning.

Men erkendelsen af liberalismens kristne rødder kan måske bidrage til forståelsen, næste gang vor tids liberalister står svedende og undrende i en mellemøstlig ørken og ikke kan begribe, at enhver ikke kan se den universelle skønhed i deres ide om det liberale demokrati.

Locke om frihed og tolerance

TMP hævder, at Locke baserer sig på et ”uklart” begreb om tolerance og at det negative frihedsbegreb skulle være anderledes klart. Det er jeg uenig i.

Hobbes definerer frihed som fravær af tvang. Det samme gør Locke. Lockes tolerancebegreb handler om at tåle, at affinde sig med, at undlade at gribe ind over for. Tolerance er hermed intet andet end det at tilstå andre negativ frihed ved at undlade indblanding og indgreb.

Locke reserverer det positive frihedsbegreb til privatsfæren, hvor Locke netop forklarer, at det jo ikke skader andre, om man formøbler sin ejendom og sin frelse.

Også punkterne nævnt ovenfor viser, hvordan hele værket er gennemsyret af det negative frihedsbegreb.

Totalitarisme

 Det er formentlig kombinationen af tolerancens rødder og dens beslutsomme grænser, der får TMP til at konkludere, at Locke er totalitær.

Men TMP´s kritik af værditotalitarismen rammer ikke Locke.

Tværtimod er kritikken helt i overensstemmelse med Locke, som også fx peger på, at tvang og ensretning ikke virker efter hensigten og at det kun giver ufred at fratage borgerne deres friheder.

Jeg vil ikke yderligere modsige TMP i hans karakteristik af Locke som totalitær, men tilslutte mig hans egen modsigelse af sig selv:

”Når Locke vil begrænse tolerancen til ikke at omfatte katolikker, er det da heller ikke for at forsvare en troens renhed eller for at beskytte en kristen kultur, men fordi han mente, at katolikkerne udgjorde en fare mod samfundets institutioner, protestantismens religionsfrihed og den engelske frihedstradition.”

Netop! Det er ikke fælles værdier, men netop tilståelse af frihed, der er Lockes politiske løsen og grundprincippet i hans løsning af den indre freds problem. Lockes mål er frihed, og sidegevinsten er fred. Til sammenligning er Hobbes´ mål fred, og sideeffekten er ufrihed.

Forbud mod islam?

Jeg ønsker ikke at forbyde islam og har intet skrevet, der kan eller skal tolkes i den retning. Jeg er tilhænger af, at enhver kan boltre sig efter lyst og evne i åndelige anliggender.

Det samme er Locke, hvilket jeg også citerer ham for: 

Nay, if we may openly speak the truth, and as becomes one man to another, neither Pagan nor Mahometan, nor Jew, ought to be excluded from the civil rights of the commonwealth because of his religion. The Gospel commands no such thing. The Church which "judgeth not those that are without"wants it not. And the commonwealth, which embraces indifferently all men that are honest, peaceable, and industrious, requires it not” (249-250).

Man må dyrke Gud som man vil hos Locke, men teokraterne skal holde sig i skindet og afstå fra at true den liberale stat.

Man er uskyldig indtil det modsatte er bevist:

Vi må gå ud fra, at også islam kan antage en form, der kan trives inden for de rammer, der kan tilkomme den i en liberal stat. De trossamfund, der hverken kan eller vil, går jeg ind for at forbyde.

Som sagt tænker jeg umiddelbart på foreninger som Hizb ut-Tahrir, Det muslimske Broderskab og Minhaj al-Quran, som er internationale, velorganiserede, ideologisk veldefinerede og glasklare fjender af det liberale demokrati.

Er det en krænkelse af muslimer, at de ikke kan kræve frihed til at bekæmpe det liberale demokrati?

At de ubetinget må tolerere trosfællers frihed til frafald? At de ubetinget må tolerere blasfemi? Beskeden er ikke indviklet: Du kan få din egen frihed, men du kan ikke få min.

Intet trossamfund kan med nogen logisk eller moralsk rimelighed forlange frihed til at forgribe sig på andres frihed. 1) Det hænger ikke logisk sammen at forlange frihed til at nedbryde andres frihed. 2) Det hænger ikke moralsk sammen at bede andre borgere tolerere, at man nægter at tolerere dem.

Liberalismen har tre klassiske tilgange til problemet om, hvordan man bevarer frihed og orden:

Løsning 1: Nationalliberalismen

Den nationalliberale tilgang baserer sig på den grundtanke, at den liberale nationalstat er en ideelt set frivillig sammenslutning af borgere, der udgør en nation, et folk, som råder over et territorium.

Den nationalliberale stat lægger vægt på sin suverænitet og politiske frihed fra fremmed indgriben. Den ser sig selv som en meningsfuld sammenslutning.

Nationalstaten har forholdsvis let ved at lade folk nyde både negativ og positiv frihed på demokratisk vis uden at genere hinanden derved.

Når nationen ikke længere oplever sig som en nation, er nationalliberalismens forventninger nøgterne. Det sker, hvis jeg må være så fri, som ved en usynlig hånd: først diskret segregation inden for nationen og siden enten et stille liv under fremmed åg eller en larmende borgerkrig mhp. autonomi. Hvis vi ikke griber intelligent ind, glider tingene af sig selv i den retning.

Løsning 2: Hobbes og lydighed under absolutisme

Til sammenligning kunne Hobbes formentlig have hvem som helst boende i sin stat. Hans Leviathan skræmmer alle til orden, så de ikke vover at genere hverken hinanden eller suverænen, selvom de som udgangspunkt måtte være dødsfjender indbyrdes og hade staten.

Det kan være en tiltalende ide at sætte en stærk statsmagt med absolut magt i toppen af en multikonfliktuel stat, der har fået lagt lidt for optimistisk og inkluderende ud. Den hobbeske absolutisme er tosseliberalismens totalitære endestation.

Den starter i absolut frihed, får desperat brug for orden, og ender i absolut ufrihed, der i øvrigt koster det hvide ud af øjnene i sikkerheds- og bestikkelsesudgifter. Hobbes sænker statsmagten ned over sin uroprægede befolkning, indtil den ligger i pres som sommerfugle.

Også den tendens kan vi genkende.

Løsning 3: Lockes liberale retsstat

Lockes liberale stat er mere smidig. Den har ansvaret for at skal sikre friheden mod dens indre og ydre fjender.

Staten er ikke liberalisters fjende, den er deres ven. De gamle romeres slagord Libertas refererer da heller ikke kun til personlig frihed, men i endnu højere grad til statslig frihed fra indre og ydre fjender.

Det gælder endnu: En liberal stat, der lader sig vælte af en indre eller ydre magt, mister selvsagt muligheden for at beskytte borgernes frihed. Den må derfor ikke bringe sig selv i fare.

Locke giver os et bud på tolerancens grænser mhp. det grundlæggende liberale princip om beskyttelse af borgernes liv, frihed og ejendom.

Han viser principperne for, hvordan vi kan bevare en liberal stat uden uretmæssigt at tage friheden fra nogen. I bund og grund bakker Locke op om det, der allerede står i vores grundlov om foreninger, der må dannes i ethvert lovligt øjemed.

Lockes argumentation er klar og retfærdig. Ingen totalitære teokrater kan modsætte sig den uden gennem det rene skaberi, hvor de vil have frihed, men ikke give den til andre.

Der skal være en løsning

Hvis vi end ikke kan enes om at håndhæve de liberale principper gennem en lille, sej og senet stat, så får vi enten nationernes kamp, den absolutistiske stat eller et tosseliberalt anarki, hvor alle skriger om individuel frihed, mens staten vrider hænder i magtesløshed.

 And the life of man, solitary, poore, nasty, brutish, and short.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg