"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Vedtægter for Trykkefrihedsselskabet af 2004

Vedtaget på den stiftende generalforsamling lørdag den 12. marts 2005,
ændret på den ordinære generalforsamling søndag den 18. marts 2018
og på den ordinære generalforsamling lørdag, d. 23. marts 2019.

§ 1.
Foreningens navn er Trykkefrihedsselskabet af 2004, og dens formål er at træde i brechen for det frie ord hvor som helst, dette er truet, og uanset, hvem der truer det, idet foreningen støtter sig til grundlovens §77, der fastslår, at "enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene". Foreningen vil bestræbe sig på at yde hjælp og beskyttelse dér, hvor ytrings- og åndsfriheden er truet.

§ 2.
Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål.

§ 3.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen. Ved manglende indbetaling af kontingent sker udmeldelse automatisk.

Bestyrelsen kan med simpel majoritet ekskludere et medlem, som har overtrådt foreningens vedtægter. En sådan eksklusion kan af den ekskluderede indankes for førstkommende ordinære generalforsamling, og anken har da opsættende virkning, såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer tilslutter sig indbringelsen.

§ 4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts med følgende dagsorden:

- Valg af dirigent.
- Valg af referent.
- Bestyrelsens beretning over det forløbne foreningsår.
- Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende foreningsår til godkendelse.
- Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår.
- Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
- Valg af formand
- Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen
dog vælge 3 suppleanter.
- Valg af revisor.
- Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse herom til foreningens formand forlanger dette med angivelse af dagsorden. En således krævet ekstraordinær generalforsamling skal da på formandens foranledning afholdes i København inden 6 uger fra begæringens modtagelsen.

§ 5.
Enhver indkaldelse til generalforsamling skal indeholde den fuldstændige dagsorden for denne, og der kan kun foretages afstemning om de i dagsordenen optagne punkter. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel. Eventuelle ønsker om yderligere eller ændrede punkter på dagsordenen kan fremsendes til indkalderen og skal da, hvis sådanne forslag er fremkommet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, inkorporeres i en revideret dagsorden, som indkalderen skal tilsende samtlige oprindeligt indkaldte senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved elektronisk post til hvert enkelt medlem til hans af ham selv til foreningen opgivne emailadresse. Indkaldelsen offentliggøres endvidere på Trykkefrihedsselskabets hjemmeside: www.trykkefrihed.dk.

§ 6.
På generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem én stemme. Stemmeberettiget er medlemmer, der har været indmeldt og betalt kontingent mindst 4 uger forud for generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves ved skriftlig, specificeret fuldmagt til andet tilstedeværende medlem. Stemmeret kan ikke udøves af den, som er i restance med kontingentet.

§ 7.
Foreningens ledelse varetages af en af generalforsamlingen årligt valgt formand samt af 8 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år ad gangen, og som alle skal være personlige medlemmer af foreningen. Fire af de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og fire i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Herudover vælges der 2 (op til 3) suppleanter for en 1-årig periode. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

Bestyrelsen vælger af sin midte en eller to næstformænd. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede og herunder enten formanden eller næstformanden. Dens beslutninger træffes ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Bestyrelsen kan meddele kontingentfrihed.

Bestyrelsesformanden honoreres på fuld tid med et honorar svarende til statens skalatrin 39. Næstformand, kasserer- og sekretærfunktionen kan honoreres efter bestyrelsens nærmere beslutning.

§ 8.
Foreningen tegnes af 5 medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden eller næstformanden. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til bank, giro og lignende til medlemmer af bestyrelsen, enkeltvis eller kollektivt.

Endelig kan bestyrelsen meddele fuldmagt til den person eller den juridiske enhed, der matte varetage bogføringsopgaven, jf. § 9.

§ 9.
Foreningsåret og foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen kan vælge at uddelegere bogføringsopgaven til en person eller en juridisk enhed, der er i givet fald skal forpligte sig til at føre bogholderiet i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Bestyrelsen aflægger årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik og så vidt muligt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

Foreningens formue udover, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes efter de retningslinier, som gælder for placeringen af umyndiges midler.

Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningens påhvilende forpligtelser.

§ 10.
Foreningens årsregnskaber revideres af 1 af generalforsamlingen for et år ad gangen blandt medlemmerne valgt revisor. Et flertal i bestyrelsen kan bringe en offentligt godkendt revisor i forslag til at varetage hvervet.

§ 11.
Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede stemmer herfor.

Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor mindst 3?4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor og samtidig vedtager, hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver og passiver. Der kan kun forholdes med foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål