"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Locke, rettigheder og kristendom

5. november 2012 - Artikel - af Torben Mark Pedersen

Torben Mark Pedersen

Ulla Nørtoft Thomsen giver et skævt billede af Locke som en kristen tænker, skriver  Torben Mark Pedersen i sin kommentar til hendes Locke-artikler.

Ulla Nørtoft Thomsen har forfattet to læseværdige klummer om Locke og religiøs tolerance.

Her gør hun et stort nummer ud af Lockes kristne udgangspunkt, og sætter afslutningsvist nærmest lighedstegn mellem den vestlige frihedstradition og kristendommen, mellem ”den frie verden” og ”den kristne verden”.

Det giver et skævt billede af både Locke, liberalismen og kristendommen.

Frihed og kristendom

Ret skal være ret.

Locke tager udgangspunkt i, at der eksisterer en naturlig lov, der er givet af Gud, så hans rettighedstænkning er begrundet i kristendommen, og hans diskussion af tolerance tager udgangspunkt i spørgsmålet om religiøs tolerance.

Historisk gik kampen for trosfrihed også forud for kampen for politisk frihed, og det er næppe tilfældigt, at liberalismens idéer om individualisme, frihed og demokrati vandt frem i et protestantisk Nordvesteuropa og ikke i Kina, Indien eller Mellemøsten.

Omvendt har kristendommen aldrig haft frihedsrettighederne på programmet, og universelle menneskerettigheder er bestemt ikke nogen kristen opfindelse.

Frihed i al almindelighed, forstået som frihed til at gøre, hvad man har lyst til, har heller ikke nogensinde været et kristent kampråb, jf. Katrine Winkel Holm.

Det er også karakteristisk, at hvor Locke er mest intolerant er dér, hvor han ikke tager udgangspunkt i rettighedstænkningens men i religion og moral.

Rettighedstænkningen er ikke en kristen opfindelse

Naturretten går tilbage til stoikerne i senantikken, og den blev ganske vist fortolket ind i en kristen sammenhæng af især Augustin (354-430) og Thomas Acquinas (1225-74), men påstanden om, at mennesker besidder nogle medfødte, ukrænkelige rettigheder, har aldrig været en del af Bibelen, katolicismen eller Luthers eller Calvins protestantisme.

Hugo Grotius (1583-1645) adskilte naturretten fra teologien ved at hævde, at naturretten ville eksistere selv uden Gud, fordi forestillingen om, hvad der er rigtigt og forkert skal udledes ud fra menneskets natur, og Thomas Hobbes (1588-1679) tog også udgangspunkt i menneskets natur i sin naturretstænkning.

Når Hobbes er faderen til den klassiske liberalisme, er det netop fordi han sætter individernes rettigheder over deres pligter, og hævder at staten er til for borgernes skyld.

Ved at sætte individet i centrum, brød Hobbes med al politisk filosofi siden Platon, og det var også Hobbes, der opfandt det negative frihedsbegreb.i

Min pointe er ikke anden end, at man ikke skal spænde liberalismen for nogen kristen vogn.

Nok begrundede Locke naturretten med Gud, men Locke baserede staten på folkesuverænitetsprincippet, ikke på nogen guddommelig legitimitet, og Lockes stat var helt igennem sekulær, den var ikke nogen kristen stat.ii

Samfundet var kristent på Lockes tid, men staten har nogen religion, staten skal ikke blande sig i trosspørgsmål, og staten har intet andet mål end at beskytte borgernes liv, frihed og ejendom.

Når Locke vil begrænse tolerancen til ikke at omfatte katolikker, er det da heller ikke for at forsvare en troens renhed eller for at beskytte en kristen kultur, men fordi han mente, at katolikkerne udgjorde en fare mod samfundets institutioner, protestanters religionsfrihed og den engelske frihedstradition.

Og det havde han ret i. Det kan man udlægge som en tilslutning til ”den liberale løsning”, som nævnt i forrige klumme, at tolerancen ikke skal udstrækkes til dem, der krænker de fælles spilleregler.

Locke er én af liberalismens fædre

Inden vi går videre, lige et par ord om Locke og liberalisme: Man kan ikke sige, at Locke er grundlægger af liberalismen.

Han var som Hobbes én af liberalismens forfædre, og Lockes bidrag til den politiske liberalismes idéhistorie er betydelige og består bl.a. i hans opfindelse af folkestyret, en begrænset regeringsmagt, magtdeling, frihed som ”freedom under the rule of law” samt en rettighedsbaseret begrundelse for privat ejendomsret.

Det er dog først med den skotske oplysning, at vi finder en systematisk formulering af liberalismens principper, og den skotske oplysning repræsenterer et opgør med naturretstænkningen og enhver form for rationalistisk konstruktivisme, som Lockes naturret og kontrakttankegang er udtryk for.

Der er samtidig sider af Lockes tænkning, der bestemt ikke er liberale, og som af gode grunde ikke er en del af den liberale tradition i dag.

Locke var ikke økonomisk liberal, han var ikke demokrat, han vedkendte sig ikke konsekvent det negative frihedsbegreb, hans rettighedstænkning var mangelfuld, og hans manglende tolerance af katolikker og ateister var bestemt heller ikke liberal.

Den historiske baggrund for Lockes toleranceskrift

Man skal være varsom med at tage Lockes Letter Concerning Toleration til indtægt for, hvad han måtte mene om islam i dag. Letter Concerning Toleration kun forstås i sin historiske kontekst og i lyset af Lockes egen personlige historie.

Lige siden Henrik VIII i 1531 bryder med Rom og indleder den engelske reformation, var England præget af religiøse stridigheder, og katolske og anglikanske konger og dronninger skiftede indtil 1688.

England var flere gange truet af udenlandske intervention. I 1570 bandlyste paven dronning Elizabeth, og i 1588 angriber Spanien med Den Store Armada i et forsøg på at knuse protestantismen i England.

Den engelske borgerkrig fra 1642-51/53 endte med kongens henrettelse i 1649 og med republikken og Cromwells protektorat.

Borgerkrigen kostede 200.000 livet, og den var som Hume skrev anført af belæste sekter, bibelske bander, brandstiftere og banditter med én Gud, ét svar, én manual.

Efter restaurationen blev Karl II genindsat som konge (1660-85). Karl var protestant men gift med en katolik, og i 1670 indgik Karl II en hemmelig alliance med Ludvig XIV, hvor solkongen indvilligede i at hjælpe England i krigen mod Nederlandene, mod at Karl lovede at konvertere til katolicismen.

Han blev indviet i katolicismen på sit dødsleje i 1685, og blev efterfulgt på tronen af sin bror, Jacob II, der var katolik.

Locke var selv født ind i en puritansk familie i 1632, og han kom til at arbejde som læge for den senere jarl af Shaftesbury, der kastede sig ud i en kampagne for at udelukke Jacob fra at efterfølge Karl II på tronen. En kampagne Locke deltog i.

Shaftesbury må flygte til Frankrig i 1682, hvor han dør året efter, og Locke overvåges af kongens agenter, og søger i 1684 Locke tilflugt i Holland. Locke vender først tilbage til England i 1688.

Da Jacob II blev konge i 1685, viste han sig at blive præcis så slem, som Locke og Shaftesbury havde frygtet. Han gik ind for kongens guddommelige rettigheder, forsøgte at påtvinge alle englændere katolicismen, regerede uden om parlamentet og fratog englænderne mange af der gamle rettigheder.

Det endte med oprør og the Glorious Revolution i 1688, og den hollandske William III af Orange og dronning Mary (Karl II’s datter) blev indsat på tronen.

Det var altså på baggrund af knap 150 års religiøs undertrykkelse, forfølgelser, forbud, krige, borgerkrig, truslen om udenlandsk intervention samt personlig politisk forfølgelse, at Locke skrev Letter Concerning Toleration i Holland i 1686.

Locke og islam

På Lockes tid fandtes der ingen måde, hvorpå borgerne på fredelig vis kunne slippe af med en tyrannisk konge eller dronning.

Ingen forfatningsmæssigt sikrede frihedsrettigheder beskyttede mod religiøs forfølgelse, fængslinger, tortur og henrettelser, og på den baggrund var det næsten eneste mulighed at ville forbyde katolicismen for at beskytte sig selv mod en tyrannisk konge.

Det betyder ikke, at man kan tillægge John Locke det synspunkt, at han ville gå ind for et forbud mod islam i dag, hvor vi har et liberalt demokrati baseret på retsstatsprincipper.

Det er at misbruge Locke. Man bør være ærlig og sige, at vi naturligvis ikke aner, hvad Locke ville have ment, hvis han havde haft de seneste 400 års tænkning og historie at blive klogere af.

Popper og tolerancens paradoks

Det er vist Popperiii, der opfinder betegnelsen tolerancens paradoks:

”Ubegrænset tolerance må føre til tolerancens forsvinden. Hvis vi lader den ubegrænsede tolerance gælde selv dem, der er intolerante, og hvis vi ikke er parate til at forsvare et tolerant samfund mod de intolerantes voldsomme angreb, så vil de tolerante blive knust og med dem tolerancen.”

Men ”tolerancens paradoks” forsvinder, når vi tænker ud fra de negative frihedsrettigheder i stedet for ud fra et vagt begreb om tolerance, og dét udgangspunkt gør det også klarere, hvor grænserne for friheden må gå, nemlig der hvor den krænker andres tilsvarende frihed.

Måske er det den manglende klarhed i Poppers udgangspunkt for diskussionen af tolerance, der også får ham til at gå et skridt videre end til blot at ville forsvare individernes negative frihed:

”…vi bør forbeholde os retten til at undertrykke dem, om nødvendigt endda med magt; for det kan nemt vise sig, at de ikke er parate til at møde os med rationelle argumenter, men begynder at fordømme al argumentation; de forbyder måske deres tilhængere at lytte til rationel argumentation, fordi den er vildledende, og lærer dem at besvare argumenter med knytnæver og pistoler. Vi bør derfor i tolerancens navn forbeholde os retten til ikke at tolerere de intolerante. Vi bør hævde, at enhver bevægelse, der prædiker intolerance, sætter sig uden for loven, og vi bør betragte opfordring til intolerance og forfølgelse som forbryderisk, på samme måde som vi bør betragte opfordring til mord eller til kidnapning eller til genindførelsen af slavehandelen som forbryderisk.”

Såfremt der er tale om partier eller foreninger, der ”besvarer argumenter med knytnæver og pistoler”, så er det helt i overensstemmelse med liberale principper, at forbyde disse partier eller foreninger og retsforfølge de personer, der anvender vold eller trusler om vold.

Popper går imidlertid et skridt videre og vil kriminalisere alle, der blot prædiker intolerance. Altså kriminalisere ytringer, ikke handlinger.

Det kan naturligvis diskuteres, præcist hvor grænserne skal gå for, i hvilken grad man må arbejde og argumentere for afskaffelsen af frihed og demokrati.

Om det er tilstrækkeligt med en forfatningsdomstol til at omstøde love, der strider mod forfatningen, eller om det skal være muligt at forbyde politiske partier, før de kan fremsætte frihedsfjendske lovforslag.

Poppers grænsedragning synes at indebære, at en række politiske partier, der i tidens løb har siddet i Folketinget, fra Danmarks Kommunistiske Parti over VS til Enhedslisten (og SF?) skulle have været forbudt.

Der findes faktisk en dom afsagt i 2003 af den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), hvorved den godkendte den tyrkiske forfatningsdomstols afgørelse om at forbyde et tyrkisk muslimsk parti, Refah Partisi (Velfærdspartiet). Ifølge EMD truede partiet princippet om det sekulære samfund, Søndergaard (2004).

Flirt med totalitarismen

Der er imidlertid en afgørende forskel på at forbyde en religion og at forbyde et politisk parti. Hvis man forbyder en religion, så kriminaliseres et meget stort antal mennesker, der ikke har gjort sig skyldig i andet end tilfældigvis at være født ind i en given religion.

Det er at kriminalisere mennesker for, hvad de er og ikke for, hvordan de handler. Den slags plejer at høre totalitære stater og ”apartheidstyrer” til.

Lockes løsning strider også mod hans egen rettighedstænkning. Locke gav jo sådan set en liberal begrundelse for ikke at omfatte katolikkerne med tolerance i den udstrækning (alle!) katolikker udgør en trussel mod andres frihed, for så overholder de ikke de fælles spilleregler.

Hvis Locke havde været lige så individualistisk som Hobbes, og hvis han havde været mere konsekvent i sin rettighedstænkning frem for at tage udgangspunkt i en kristen moral, så ville han måske ikke være faldet for den totalitære fristelse at ville forbyde alle katolikker, selv når den enkelte ikke kan siges at true andres frihed, og alle ateister (og ægteskabsbrydere og anden utugtighed).

Det er den samme flirt med totalitarismen, som Ulla Nørtoft Thomsen gør sig skyldig i, når hun i en kommentar til sin klumme foreslår, at Grundlovens § 67 skal bruges til at forbyde islam.

Vi skulle ellers være blevet klogere, end Locke. Europas historie i det 16. og 17. århundrede synes kun at bekræfte problemerne med den totalitære løsning med at ville gennemtvinge en værdimæssig eller religiøs ensretning, som omtalt i forrige klumme.

Først og fremmest virkede den ikke. Århundreders forsøg på religiøs undertrykkelse førte ikke til en religiøs eller værdimæssig ensretning.

I stedet for fredelig sameksistens skabte det strid, religionskrige, borgerkrig, henrettelser og hekseafbrændinger.

De seneste 200 års historie i Vesten kan snarere tages til indtægt for, at den liberale løsning virker relativ godt.

Når vi stort set er sluppet for religionskrige, har demokrati og en udbredt personlig og politisk frihed, så skyldes det den relative succes af idéen om, at mennesker besidder nogle ukrænkelige rettigheder.

Den liberale løsning forudsætter dog en folkelig og politisk opbakning til at beskytte borgernes negative frihedsrettigheder.

Déri ligger den virkelige udfordring i ethvert samfund, hvor den indre fred er truet af totalitære religiøse minoriteter. Og det problem løses ikke ved forbud eller andre statsindgreb.

 

Læs Ulla Nørtoft Thomsens svar senere på ugen

Litteratur:

Espersen, Johan J.R. (2012): ”Naturretten før Locke,” Libertas 52, 15-22.

Holm, Katrine Winkel (2012): ”Den bundne samvittigheds frihed,” Libertas 52, 28-32.

Jacobsen, Mogens Chrom (2005): ”Indledning,” Locke: Et brev om tolerance. København.

Locke, John (1689): Et brev om tolerance. København 2005.

Popper, Karl (1945): Det åbne samfund og dets fjender. København 2002.

Søndergaard, Jens Teilberg (2004): “Demokratisk fundamentalisme. Overvejelser om tolerance i forlængelse af EMD’s afgørelse i Refah-sagen,” Retfærd 107, 77-86.

iDet er ikke Locke, som UNT skriver, der opfinder det negative frihedsbegreb. Man kan finde formuleringer af både det negative og et positivt frihedsbegreb hos Locke. Han er ikke konsekvent.iiUNT skriver: ”På den anden side er han helt på det rene med, at denne tolerance kun kan fungere inden for en velbevaret og selvbeskyttende kristen stat.”iiiDet åbne samfund og dets fjender, slutnote 4 til kapitel 7 i del I.Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg