"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Referat af Generalforsamling 2011

Trykkefrihedsselskabets generalforsamling, lørdag d. 2. april 2011
kl. 13:00 i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.

Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard, bød velkommen.

Ad 1:
Katrine Winkel Holm (KWH) blev valgt som dirigent, da Thomas Suenson, der har påtaget sig hvervet de seneste år, var blevet syg.
KWH takkede for valget og begrundede, hvorfor der var indkaldt til generalforsamling i april, når TFSs vedtægter foreskriver, at den skal afholdes i marts, og spurgte om forsamlingen kunne acceptere denne ændring. (Trykkefrihedsselskabets bestyrelse havde fået lovning på at leje Indre Missions (IM) lokaler på Israels Plads, men aftalen blev siden forpurret, idet IM med denne aftale frygtede at kunne støde de muslimer, der modtager danskundervisning hos IM).
Generalforsamlingen blev kendt lovlig.

Herefter fik Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard (LH) ordet, og påbegyndte bestyrelsens beretning om det forløbne foreningsår under

Ad 2:
Formanden indledte med at sige, at det - trods talrige forsøg på benspænd og grove beskyldninger fra flere sider - ikke var lykkedes at lukke munden på TFS, der i dag tæller en medlemsskare på omkring de 1000.

Samtlige ressourcer bliver nøje anvendt på møder og konferencer, som der var hele ti af i det forgangne år – med uvurderlig praktisk hjælp fra et hold af frivillige, der trofast stiller op under ledelse af Marianne Horsebøg Myrup.

TFS vil i det kommende år prioritere kræfterne og målrette sin indsats i endnu højere grad end tidligere, hvilket er nødvendigt, når man både kører et selskab og ikke mindst et tidsskrift af høj kvalitet, for meget få midler. Der var i den forbindelse ros til redaktøren, Katrine Winkel Holm, for hendes store arbejde.

Alle donerede midler til selskabet bliver - og vil blive - modtaget med kyshånd, understregede formanden.
TFSs kamp for ytringsfrihed ligner mange andre kampe tidligere i historien: Det er op ad bakke, og det er vigtigt at støtte bestræbelserne, mens der er lejlighed til det.

Der lød en tak for godt samarbejde og for en stor indsats til de to afgående bestyrelsesmedlemmer, Rachel Adelberg-Johansen og Ahmed Mohamud, der grundet arbejdspres havde måttet trække sig.

LH mente, at den verserende retssag mod ham eksemplificerer hvor kampen om det frie ord står i dag. LH ville ikke gå i detaljer om sagens materielle indhold, da sagen er anket til Landsretten, hvor den kommer for d. 26. april.
Sagerne mod Jesper Langballe og Lars Hedegaard bliver næppe de sidste, hævdede LH:
Alle, der udtrykker sig i overensstemmelse med deres oplevelse af virkeligheden, men imod den vedtagne offentlige mening, vil kunne rammes.

TFSs opgave er at holde et rum åbent for anderledes synspunkter, som andre ikke vil høre, sagde LH med henvisning til George Orwells berømte citat.

Formanden henledte opmærksomheden på de ofte hørte påstande om, at TFS - snarere end at kæmpe for ytringsfrihed – er islamofober, der har fået islam på hjernen: Et synspunkt, der ifølge LH ofte kommer fra folk, der sjældent har erkendt, at islam er en trussel mod friheden. Han var af opfattelsen, at bl.a. magthavere - af hensyn til den sociale fred eller af forlegenhed over at måtte erkende manglende dømmekraft - insisterede på den uproblematiske sameksistens med islam.
LH frygtede, at denne overdrevne hensyntagen kunne brede sig til universiteterne og påvirke forskningen, og brugte den verserende sag mod historiker, Bent Jensen som eksempel.

Den nylige dom mod den østrigske kvinde, Elisabeth Sabaditsch-Wolff blev nævnt ligesom retssagen mod den hollandske parlamentariker, Geert Wilders.
Disse sager varsler en ny, foruroligende tid, hvor sproget søges reguleret fra oven af, så befolkningen fratages muligheden for at beskrive virkeligheden, som de ser den.

TFS har nydt gavn af det store internationale netværk og samarbejde over - især - Atlanten;
et samarbejde, der til fælles bedste er blevet udvidet siden 2005.

LH erkendte, at det indimellem kunne se sort ud, men mente, at ytringsfrihedsforkæmpere har fat i den lange ende, idet han anede en gryende bevidsthed om truslen mod det frie ord hos mange landsmænd og vesterlændinge. Englands løfte om at ændre sin injurielovgivning – efter den israelsk-amerikanske forsker, Rachel Ehrenfeld, der modtog TFSs Sappho-pris samme dag, tog kampen op mod injurieturismen - så LH bl.a. som et positivt tegn.

LH ville opfordre TFSs nye bestyrelse at rette særlig fokus mod EU's rammelovgivning fra november 2008.
TFS arrangerer konference d. 8. maj med deltagelse af Wafa Sultan og Hege Storhaug om kvindesynet og behandlingen af kvindekønnet indenfor islam, da dette emne - med den verserende §266B-sag mod TFSs formand - er blevet en ren ytringsfrihedssag.

LHs bog om samme emne udkommer d. 26. april.

I efteråret 2011 afholder TFS en stor international konference om kampen mod injurieturisme økonomisk støttet af tips- og lotto-midler.

Lars Hedegaard rundede af med at takke for støtten til selskabet, mindede om vigtigheden af at holde ud og forsikrede, at TFS ville ’gå ud af kampen’ som sejrherre.
Læs Lars Hedegaards fulde beretning her.

I forlængelse af Lars Hedegaards beretning orienterede Katrine Winkel Holm om tidsskriftet Sappho:

De vigtigste begivenheder i det forgangne foreningsår var, at Sapphos tidligere chefredaktør, Helle Merete Brix, efter eget ønske stoppede sidste sommer (men er fortsat tilknyttet tidsskriftet som klummeskribent), og at Katrine Winkel Holm overtog posten.
Desuden at Lars Hedegaard, der også er medlem af Sapphos chefredaktion, modtog en sigtelse efter § 266B – i folkemunde kaldet racismeparagraffen – af Statsadvokaten.
Formålet med dette anklageskrift var, sagde KWH, at brændemærke såvel LH, TFS som Sappho: Men med et stigende antal, der modtager vores nyhedsbrev, og med et stigende antal besøgende på hjemmesiden er det ikke lykkedes.

Af fornyelser har Sappho fået
- en fast stribe, Profetens Skæg, tegnet af Niels Thomsen,
- en klumme skrevet af mange skarpe penne,
- et hold anmeldere,
- mulighed for læserne at kommentere alle artikler,
- en klub, Sapphos Venner, som Sappho har oprettet særligt for de medlemmer, der støtter tidsskriftet økonomisk. Disse medlemmer inviteres flere gange om året til eksklusive arrangementer med spændende oplægsholdere. Og endelig har Sappho fået
- to nye journalister som erstatning for Uwe Max Jensen, der forlod Sappho sidste år: Den ene ønsker at være anonym, den anden er journalisten Helle Baldersbæk, der begge gør et stort arbejde.

Sappho skriver mange af de historier som mainstreammedierne ikke vil røre ved, bl.a. dækningen af såvel Geert Wilders’ som Elisabeth Sabaditsch-Wolffs retssag.
Sagerne mod Jesper Langballe og Lars Hedegaard har skærpet interessen for Sappho.

KWH takkede hele det hold af frivillige, der hjælper til ifm. sappho:
- Lone Jacobsen, der er TFSs webmaster, for teknisk assistance,
- Marianne Horsebøg Myrup for regnskab og honorarudbetalinger,
- Eva Agnete Toftegaard Selsing for bl.a. gode ideer og kritik,
- Kit Louise Strand for korrekturlæsning og
- Elisabeth Krarup for at lægge hus til arrangementerne for Sapphos Venner.

Bestræbelserne på at brændemærke TFS og Sappho er ikke lykkedes. Tværtimod. Rigtigt stuerene er vi ikke, men stigende grad interessante, sluttede KWH.
Læs Katrine Winkel Holms fulde beretning her.

Herefter var der mulighed for bemærkninger fra salen:
Et medlem mente, at TFS burde takke anklagemyndigheden for at trække Trykkefrihedsselskabets virke frem i lyset.
Et andet medlem beklagede, at moderationen ifm. Sapphos kommentarfelt til artiklerne bevirkede, at den debat, der ellers udmærker sig ved en umiddelbarhed, blev forsinket.
Hertil svarede KWH, at det var nødvendigt, da uheldige bemærkninger ville falde tilbage på TFS.

Begge beretninger blev mødt med applaus.

Ad 3:
TFSs kasserer, Mogens Møller Nielsen gennemgik i korte træk regnskabet for det forløbne og budgettet for det indeværende foreningsår.
Som noget nyt – og efter udtrykkeligt ønske fra sidste års generalforsamling - var regnskabet blevet sendt elektronisk til medlemmerne. Der var desuden kopieret eksemplarer til gennemsyn på generalforsamlingen.
Se regnskab her (pdf).

Regnskabet, der var blevet revideret af Ole Gerstrøm, blev godkendt uden bemærkninger og med applaus.

Ad 4:
Kontingentet for det kommende foreningsår blev fastsat til 400 kr. pr. husstand.
(For pensionister og studerende kr. 200,00).
Et enkelt medlem stemte imod med begrundelsen, at man ved fastsættelse af kontingentet burde tage udgangspunkt i det enkelte individ, der blot burde betale 200 kr..

Ad 5:
Ingen forslag.

Ad 6:
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Jette Plesner Dali, Rachel Adelberg-Johansen, Ahmed Mohamud, Eva Agnete Toftegaard Selsing og Firozeeh Bazrafkan. (Rachel Adelberg-Johansen og Ahmed Mohamud ønskede ikke genvalg, mens de øvrige nævnte alle stillede op igen).
Til den nye bestyrelse stillede desuden suppleanterne, Marianne Horsebøg Myrup og Leif Barbré Knudsen , og tre nye ansigter, Karoly Nemeth, Torben Mark Pedersen og Aia Fog op.

Resultatet af valghandlingen blev følgende:

Karoly Nemeth: 82
Marianne Horsebøg Myrup: 76
Torben Mark Pedersen: 63
Leif Barbre Knudsen: 60
Aia Fog: 58,

som alle blev valgt til bestyrelsen, samt

Eva Agnete Toftegaard Selsing: 44
Jette Plesner Dali: 31,

der blev valgt som suppleanter.

Firozeeh Bazrafkan opnåede med 26 stemmer ikke genvalg til bestyrelsen.

Ad 7:
Ole Gerstrøm blev valgt som revisor med applaus.

Ad 8:
Et medlem opfordrede alle til at møde op i Landsretten d. 26. april, når Lars Hedegaards sag kommer for igen.

Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard takkede valgudvalget for veludført arbejde og mindede om, at suppleanterne deltager på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne i møder og arrangementer.

Referent:
Kit Louise Strand
Sorgenfri d. 2. april 2011