"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Referat af Trykkefrihedsselskabets generalforsamling
Vartov, København, den 9. marts 2008

 

Dagsorden


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning over det forløbne foreningsår

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende foreningsår til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

6. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Ad 1
Formanden bød velkommen og foreslog Thomas Helbig Hansen til dirigenthvervet, hvilket tiltrådtes. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Mikael Kai Henriksen valgtes som referent.

Ad 2
Formanden aflagde beretning for det forløbne foreningsår 2007-2008, i hvilket medlemstallet er steget fra 260 til 415.

Følgende medlemmer af bestyrelsen: Morten Uhrskov, Marie Møller, Kim Eskildsen, Jesper Rosenløv, Michael Sandfort og Jon Valdemar Andersen ønskede ikke at genopstille. Formanden takkede for deres indsats og resten af bestyrelsens indsats i det forgangne år.

Beretningen drejede sig i øvrigt om Selskabets indsats med fokus på de offentlige arrangementer herunder sidste forårs Århus konference med titlen ”Den hellige by Århus”, den meget omtalte og velbesøgte støtteaften for den svenske kunstner Lars Vilks og den store internationale konference i oktober om ytringsfrihedens vilkår i dagens Kina. Formanden fremhævede også den store medieopmærksomhed og det offentlige møde, som Sappho.dk afholdt, i forbindelse med udgivelsen af det første bind i Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, nemlig Kim Møllers Vejen til Damaskus: Dansk islamforskning 1885-2005.

Formanden kunne konstatere, at konferencerne, debatmøderne, bogudgivelserne og alle de andre nye tiltag havde sat Selskabet på landkortet og givet det rigtig god medieomtale – og nye medlemmer. Af nye tiltag nævnte han Selskabets udgivelse af et julekortet med tegning af kunstneren Lars Vilks – der havde solgt fint. Formanden konstaterede, at samtlige møder har været velbesøgt, og særligt har der været overvældende interesse for Sappho/Trykkefrihedsselskabets aftenmøder, og specielt salget af de nye ”print on demand” bøger fra forlaget Lysias går godt (formanden takkede Alex Ahrendtsen fra forlaget Lysias for stor støtte).

Formanden kommenterede, med glædens forventning, den nyeste bog, nemlig Helle Merete Brix's Mod mørket: Det Muslimske Broderskab i Europa, der har udgivelsesdag den 15. april.

Trykkefrihedsselskabet/Sappho har flere udgivelser på trapperne.

Formanden sluttede med nogle betragtninger om Selskabets målsætning for den kommende periode. Han så fortrøstning frem til fornyet medlemstilgang og en yderligere udvidelse af aktiviteterne. Det forudsætter imidlertid en professionalisering af organisationen. Derfor bliver det en opgave for den nye bestyrelse at skaffe økonomisk basis for et kontor med fast tilknyttet personale.

Der er var ingen debat efter formandens beretning, som generalforsamlingen godkendte med akklamation.

Ad 3
Kassereren forelagde det skriftlige regnskab. Formuen er brugt, men kassereren er fuld af forventninger for det næste år, da nye medlemmer er kommet til, og andre smider gerne lidt ekstra i, når de betaler. Pengene er brugt på arrangementer og konferencer. Kassereren og bestyrelsen vil forsøge at sætte penge til side, så vi har lidt til senere. Kassereren modtog decharge for regnskabet.

Ad 4
Kontingentet vedtoges uændret til 400 kr. pr. husstand med nedsættelse til det halve for pensionister og studerende.

Ad 5
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 6
Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstillede: Lars Hedegaard, Katrine Winkel Holm, Lene Kattrup, M. Mishra, Mikael Kai Henriksen, Steen Raaschou.

Videre opstillede: Kit Louise Strand, Jette Dali, Thue Kjærhus og Leif Barbré Knudsen.

Følgende valgtes til bestyrelsen (stemmetal i parentes):

Lars Hedegaard (78)
Katrine Winkel Holm (78)
Mikael Kai Henriksen (78)
Jette Dali (71)
Mrutyuanjai Mishra (71)
Leif Barbré Knudsen (70)
Steen Raaschou (68)
Lene Kattrup (66)
Thue Kjærhus (63)

Suppleant:

Kit Louise Strand (59)


Kit Louise Strand (tv.) bliver budt velkommen som suppleant i den ny bestyrelse af Mrutyuanjai Mishra og Mikael Kai Henriksen (hhv. nr, 2 og 3 fra venstre), herefter fra venstre mod højre: Thue Kjærhus, Lars Hedegaard og Katrine Winkel Holm (foto: Snaphanen)

Ad 7
Til revisor valgtes Ole Gerstrøm.

Ad 8
Der var ingen emner under eventuelt, men Jette Dali roste formanden og Katrine Winkel Holm for stor flid og mod i den offentlige debat. På et bestyrelsesmøde den 26. marts vil den nye bestyrelse konstituere sig.

Referent: Mikael Kai Henriksen