"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Referat af Trykkefrihedsselskabet af 2004’s generalforsamling den 18. marts 2006


Dagsorden

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning over det forløbne foreningsår

3.     Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende foreningsår til godkendelse

4.     Fastsættelse af kontingent for det indeværende foreningsår

5.     Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

6.     Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7.     Valg af revisor

8.     Eventuelt

9.     Tildeling af Trykkefrihedsselskabets Ytringsfrihedspris 2006

Ad 1.           Formanden bød velkommen og foreslog Katrine Winkel Holm til dirigenthvervet, hvilket tiltrådtes.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Elisabeth Bock og Max Stubgaard valgtes som referenter.


Ad 2.           Formanden aflagde beretning for det forløbne foreningsår 2005, i hvilket medlemstallet er steget fra 140 til 210. To medlemmer af bestyrelsen, Thomas Helbig Hansen og Christian Hundahl, ønsker at udtræde af bestyrelsen. Formanden takkede for deres indsats og rettede en særlig tak til Thomas Helbig for arbejdet som kasserer.
Beretningen drejede sig i øvrigt om Selskabets indsats med særlig vægt på de offentlige arrangementer, Selskabet har stået for, samt på en perspektivering af ytringsfrihedens vilkår efter den såkaldte ”cartoon jihad” foranlediget af  Jyllands-Postens offentliggørelse af Muhammed-tegningerne den 30. sept. 2005.
Beretningen efterfulgtes af en kort debat, som formanden  besvarede og kommenterede.
Beretningen vil i sin helhed kunne læses på Selskabets hjemmeside www.trykkefrihed.dk
Generalforsamlingen godkendte med akklamation formandens beretning

Ad 3.           Kassereren forelagde det skriftlige regnskab, der er opdelt i særskilte regnskaber for

–        Trykkefrihedsselskabets primære aktiviteter

–        Internettidsskriftet Sappho

–        Konference på Christiansborg om ytringsfrihed
Revisor har godkendt regnskabet med enkelte, mindre bemærkninger og henstillinger.
Kassereren modtog décharge for regnskabet.

Budget for foreningsåret 2006 blev forelagt. Formanden meddelte, at man atter i år vil søge om støtte, bla. fra Kulturministeriet. Takster og honorarer for artikler til internettidsskriftet Sappho på markedsvilkår  er indtil videre en ønskedrøm. Et medlem gjorde opmærksom på, at det burde undersøges, om Selskabet kan modtage gaver og arv, hvilket formanden lovede at gøre.
Generalforsamlingen vedtog derpå budgettet. 

Ad 4.           Kontingentet vedtoges uændret til 400 kr pr. husstand med nedsættelse til det halve for pensionister og studerende.

Ad 5.           Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

Ad 6.           Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstillede: Lars Hedegaard, Katrine Winkel Holm, Helle Merete Brix, Elisabeth Bock, Max Stubgaard, Michael Sandfort, Morten Uhrskov, Farshad Kholgi.
Videre opstillede: Thorsten Larsen-Seul, Lene Kattrup, Michael Pihl, M. Mishra, Elisabeth Jensen.
Generalforsamlingens deltagere blev bedt om at stemme på 11 kandidater, idet bestyrelsen består af 9 medlemmer og 2 suppleanter.
Følgende valgtes til bestyrelsen med stemmetal i parentes:
Lars Hedegaard (53)
Katrine Winkel Holm (52)
Helle Merete Brix (51)
Max Stubgaard (50)
Michael Sandfort (47)
Morten Uhrskov (46)
Farshad Kholgi (45)
Elisabeth Bock (42)
Michael Pihl (41)
Mrutyuanjai Mishra (41)
Suppleanter:
Lene Kattrup (36)
Elisabeth Jensen (36)
Pga. stemmelighed tæller bestyrelsen 10 personer.

Ad 7.           Det besluttedes, at Selskabet benytter en ekstern revisor.

Ad 8.           Det blev foreslået, at valgperioden forlænges til to år, således at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg til generalforsamlingen. Bestyrelsen vil velvilligt overveje forslaget, som kræver en ændring af vedtægterne.

Formanden opfordrede efter forslag fra et antal tilstedeværende medlemmerne til at indgå i ud­valgsarbejde, f.eks. vedrørende EUs og FNs magt over og indflydelse på ytringsfrihedens status i medlemslandene. Kim Eskildsen og (Jacob Clausen ?) tilkendegav interesse i dette arbejde.

Ad 9.           Generalforsamlingen vedtog efter indstilling fra bestyrelsen, at Ytringsfrihedsprisen 2006 skal deles mellem den norsk-pakistanske stand-up komiker Shabana Rehman og den engelske menneskerettigheds­forkæmper Roy Brown, formand for en international organisation til forsvar for menneskerettigheder, herunder ytringsfrihed. Roy Brown har bla. gjort det muligt for Ibn Warraq at skrive sine bøger.

På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med følgende fordeling af posterne:

Formand Lars Hedegaard, næstformand Katrine Winkel Holm, kasserer Michael Sandfort, sekretær Max Stubgaard.

Suppleanterne blev orienteret om, at de er velkomne til at deltage i samtlige bestyrelsesmøder.

Næste bestyrelsesmøde finder sted tirsdag den 4. april 2006 kl. 19:00 på Finsensvej 6 B, Frederiksberg.

Hvis man farer vild, ringes til 2993 1414

Førstkommende konference, der drejer sig om ytringsfriheden i Tyrkiet, finder sted lørdag den 29 april 2006.

Elisabeth Bock                Max Stubgaard