"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Ytringsfrihed før ejendomsret

1. april 2011 - Artikel - af Kai Sørlander

Kai Sørlander

Ejendomsretten er ikke mere fundamental end ytringsfriheden, mener Kai Sørlander, der ikke er enig med Torben Mark Pedersen.

Forudsætning for at sælge sig selv som slave

I en klumme Ytringsfrihed findes ikke hævder Torben Mark Pedersen, at ytringsfrihed ikke er en rettighed, men at privat ejendom er. Og det betragter han som et specialtilfælde af en generel påstand om frihedsrettigheder:

”Alle frihedsrettigheder udspringer af den private ejendomsret, helt grundlæggende selvejerskabet: Udgangspunktet er en moralsk påstand om, at ethvert menneske ejer sig selv og brugen af sine egne evner, fysiske såvel som mentale”.

Og han fortsætter: ”Selvejerskabet er forudsætningen for at være et frit menneske, for ejes man af andre, er man slave, ejes man af ingen, vil det føre til det absurde, at man ikke kan bestemme over brugen af sit legeme”.

Det centrale i denne argumentation er, at ens personlige integritet afhænger af, at man ejer sig selv. Deraf følger alle andre rettigheder, som man har. En af disse rettigheder er imidlertid, at man har ret til at sælge det, som man ejer.

Og hvis man ejer sig selv og desuden har ret til at sælge sin ejendom, så følger, at man har ret til at sælge sig selv som slave.

Det vil sige, at konsekvensen af, at man ejer sig selv, er, at man kan bringe sig selv i en situation, hvor man ikke længere ejer sig selv. Men så er selvejerskabet ikke – som Torben Mark Pedersen hævder – forudsætningen for at være et frit menneske. Det er derimod forudsætningen for, at man kan sælge sig selv som slave.

Undergravelse af friheden

I stedet for at Mark Pedersen har lagt et fast fundament under begrebet om et frit menneske, har han udvidet begrebet ’ejerskab’, så det undergraver friheden.

Som grund for sit standpunkt hævder Mark Pedersen, at det er en nødvendig forudsætning for at være et frit menneske, at man ejer sig selv, for ”ejes man af ingen, vil det føre til det absurde, at man ikke kan bestemme over brugen af sit legeme”.

Men her bygger han blot på påstanden om, at man må eje sig selv for at kunne bestemme over sig selv. Og vi har allerede set, at denne påstand fører til muligheden for, at man kan sælge sig selv som slave, og altså til frihedens ophør. Derfor er forudsætningen forkert. Personer må ikke eje sig selv for at kunne bestemme over sig selv.

Det rigtige er, at personer hører til en kategori af væsner, som er kendetegnet ved, at de slet ikke bør kunne ejes. De bør ikke kunne ejes af andre; og det er en misvisende udvidelse af ejendomsbegrebet at sige, at de ejer sig selv – for de kan ikke sælge sig selv.

De er bundet til at være frie og ansvarlige. Ikke fordi de ejer sig selv, men fordi de er personer og derfor er underlagt det ansvar og den forpligtelse, som hører til det at være person.

Etisk konsistenskrav

Den politiske filosofi er et forsøg på at bestemme, hvorledes vi som personer bør indrette vort fælles samfund. Den kan umuligt hvile på en selvundergravende præmis om, at vi hver især ejer os selv.

Den hviler derimod på en præmis om, at vi hver især som personer er underlagt den samme rationelle etiske fordring – det etiske konsistenskrav – som indebærer, at ingen har særlig ret til at bestemme, hvorledes landet skal styres, og hvorledes lovene skal være.

Derfor bør alle i princippet have lige ret til at deltage i den politiske beslutningsproces – og der bør grundlæggende tilstræbes en elementær politisk ligeværdighed, altså en form for demokrati.

Men dette demokrati må selv være forpligtet til at opretholde borgernes politiske ligeværdighed.

Det vil sige, at det må være forpligtet til at give åndsfrihed (religionsfrihed), ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, således at folk frit kan diskutere livsanskuelse og politiske spørgsmål. Derudover må det være forpligtet til at anerkende arbejdsdeling og at sikre, at folk kan handle med produkterne af deres arbejde.

Det må opbygge et politi og et retsvæsen, som kan straffe folk, der begår vold og røverier, og som ikke overholder deres kontraktlige forpligtelser. Derfor må det også have et skattesystem, så det kan finansiere det statslige apparat. Og hvorledes dette skattesystem skal opbygges er et politisk spørgsmål.

Hvor meget folk – og specielt de rige – skal betale i skat, for at samfundet kan opretholde det politi og retssystem, som beskytter deres ejendomsret, er et politisk spørgsmål.

Om der skal være ejendomsret til jord, eller om jorden skal være fælleseje og kun skal kunne lejes, et er politisk spørgsmål. Og ytringsfriheden behøves for, at samfundet skal kunne diskutere disse spørgsmål åbent og ligeværdigt.

Derfor er ejendomsretten ikke mere fundamental end ytringsfriheden. Tværtimod, ytringsfriheden er nødvendig, fordi den politiske ligeværdighed kommer før ejendomsretten – og fordi dette medfører, at ejendomsretten og dens grænser skal diskuteres blandt de helt centrale politiske spørgsmål.

Blandt andet er det helt afgørende, at der bliver ført en åben politisk diskussion om, hvorledes man i samfundet sikrer, at ejendomsretten ikke får sådanne konsekvenser, at det påvirker selve den elementære politiske ligeværdighed. (Hvad sker der, hvis meningsdannelsen bestemmes af nogle få internationale mediekonglomerater?).

Det er én ting at sige rent principielt, at samfundet bør sikre ytringsfriheden. Det er en anden ting nærmere at redegøre for, hvad det konkret skal indebære. Helt elementært kan man begynde med at sige, at samfundet bør sikre eksistensen af noget, der svarer til Hyde Park Corner.

Derudover bør det selvfølgelig også tillade, at folk kan publicere deres meninger, hvis de selv kan stå for omkostningerne. Men hvis det er nødvendigt – og om det er, er et politisk spørgsmål – så kan samfundet også understøtte medier, som på forskellig vis kan medvirke til, at den politiske debat ikke bliver mere snæver, end godt er.

Det ser vi f.eks. i den offentlige støtte til aviserne og i den særlige orden, som Danmarks Radio er underlagt. Hvor langt man skal gå ad sådanne veje, er det op til en demokratisk stillingtagen at afgøre.

Uværdig forsimpling

Som politisk filosofi er Torben Mark Pedersens påstand om, at ejendomsretten er mere fundamental end ytringsfriheden, ikke holdbar. Den hviler på en præmis om, at frihedens grundlag består i, at man ejer sig selv.

Men den præmis fører ud i en selvmodsigelse, i og med at den fører til, at man kan sælge sig selv som slave.

Den er udtryk for en uværdig forsimpling af menneskers indbyrdes forhold, fordi den ikke tager det at være person – med et etisk og politisk ansvar – tilstrækkeligt alvorligt. Den enkle sandhed er, at man ikke kan bygge en holdbar politisk filosofi, hvis man begynder med en præmis om selvejerskab.

Det kan man kun, hvis man begynder med et krav om politisk ligeværdighed.

Selv om denne diskussion er svær, så er den nødvendig; for vi kan ikke gøre os håb om at holde demokratiet på ret køl, hvis vi ikke gør os anstrengelse for at diskutere sådanne spørgsmål med al den intellektuelle kraft, der står os til rådighed.

Så diskussionen bør fortsætte, og ønsker man yderligere lys over sagen, så kan finde en mere omfattende argumentation – både i dybden og i bredden – i min bog Den Politiske Forpligtelse, som udkommer den 19. april på Informations Forlag.

Kai Sørlander er filosof, forfatter og medstifter af Trykkefrihedsselskabet

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg