"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Venstre-rådmand: Lukning af rapskole var i orden

28. juli 2009 - Den løbende - af Uwe Max Jensen

Trusselsrap er ifølge rådmand Gert Bjerregaard ikke forenelig med en god grundtone i gensidig respekt. Rappers fremtid som underviser vurderes på et møde i august.

En rapskole i Århus-bydelen Rosenhøj blev lukket, da en 11-årig deltager i den kommunalt støttede sommerferieaktivitet bistået af underviseren, den professionelle rapper Carthage Beck McGosh, indspillede en rap, der kunne opfattes som en trussel mod EU-politikeren Morten Messerschmidt. Lukningen af rapskolen fik den socialdemokratiske byrådsgruppe i Århus byråd til at stille rådmand for børn og unge, Gert Bjerregaard (V), følgende spørgsmål:

"Rummelighed er et af nøgleordene i Århus kommune, hvordan harmonerer det med lukningen af Rapskolen?"

Rådmand Gert Bjerregaard har nu svaret på socialdemokraternes spørgsmål, og af rådmandens svar, som Sappho har søgt aktindsigt i, fremgår det, at rappen fra Rosenhøj ifølge Gert Bjerregaard ikke var forenelig med begrebet rummelighed:

"Begrebet rummelighed indebærer bl.a., at der skal være plads til alle, at man ikke skal hævde sig på bekostning af andre og der arbejdes løbende for, at børn og unge lærer at omgås deres medmennesker med en ordentlig omgangstone. I Børn og Unges Udviklingsplan hedder det således bl.a. om Strategi for Rummelighed: ”Medarbejderne skal via deres egen rummelige faglige tilgang til alle børn, unge og forældre medvirke til at børn, unge og forældre udviser gensidig respekt og kan rumme mangfoldighed…”

Underviseren (rapper Carthage Beck McGosh, red.) er selv forfatter til teksten (om Morten Messerschmidt, red.) og hverken den eller det forhold at lade et 11-årigt barn fremføre teksten er foreneligt med en god grundtone i gensidig respekt," skriver rådmand Gert Bjerregaard blandt andet i sit svar til den socialdemokratisk byrådsgruppe.

(Du kan læse svaret i sin helhed nederst)

Rapper stadig ansat

Af rådmand Gert Bjerregaards svar fremgår det også, at underviseren Carthage Beck McGosh, der stod bag trusselsrappen mod Morten Messerschmidt, ikke er fyret, selvom det modsatte er fremgået af dagspressen. Rapperen er fortsat ansat af Århus Kommune som pædagogmedhjælper i klubregi i Rosenhøj. Midt i august drøfter klubledelsen i Rosenhøj sagen og et eventuelt fremtidigt samarbejde med underviseren.

Ifølge Århus Stiftstidende kører efterårets rapskoler i Bispehaven, Rosenhøj, Herredsvang og Gellerup videre som planlagt.

Den socialdemokratiske byrådsgruppes spørgsmål til rådmand Gert Bjerregaard (V): 
"Skriftlige forespørgelser

Parti                        Socialdemokratiet (A)                               

Afsender                Camilla Fabricius
Modtaget den                 15-07-2009
Magistratsafdeling    Magistratsafdelingen for Børn og Unge

Overskrift:                Lukning af rapskole i Viby J.

Forespørgsel:

Til Borgmester Nicolai Wammen

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe vil jeg gerne stille følgende spørgsmål til rådmanden for Beskæftigelse og Sociale forhold Laura Hay og til rådmanden for Børn og Unge,Gert Bjerregaard

Begrundelse:

I Århus Stiftstidende har omtalt en meget prekær sag vedrørende lukning af en rapskole i Århus kommune, Viby J.
Det frembringer følgende spørgsmål:

Hvad bliver sat i stedet for Rapskolen for de unge mennesker som ellers vil stå alene og uden tilbud i skolernes sommerferie?
I disse år er "rummelighed" et af nøgleordene i Århus kommune, hvordan harmonerer det med lukningen af Rapskolen?
Et andet nøgleord er ytringsfrihed, hvordan harmonerer afskedigelsen af medarbejderen med Århus kommunes ambitioner på dette område?

Er Århus kommunes ansættelse og afskedigelsespolitik blevet fulgt i dette tilfælde?
Er der fortaget varslinger og har der været de rette hensyn til en ansat i Århus kommune?
Har den unge underviser haft den nødvendige vejledning til at tackle både medier og unge med blandet etnisk baggrund? Underviseren var ansat som lærer i ungdomskolen, hvad var hans uddannelse?

Vil rådmændene Gert Bjerregaard og Laura Hay sikre sig at sommerferieundervisningen bliver varetaget i henhold til Århus kommunes politik? I så fald hvordan?


Det er med bekymring at man må læse i avisen at den ekstra indsats der er lavet i forhold til særligt udsatte unge annulleres, at de fra den ene dag til den anden fratages deres tilbud. Det ser ud som man uden videre samtale med den pågældende ansatte, fyrer vedkommende?


Med venlig hilsen

Camilla Fabricius
Medlem af udvalget for
Socialudvalget
Sundhed & Omsorg"

Rådmand Gert Bjerregaards svar:

"Besvarelse:

Århus Kommune
Børn og Unge


Den 24. juli 2009

Besvarelse af 10-dagesforespørgsel vedr. lukning af rap-skole i Viby J
I det følgende besvares spørgsmålene vedr. lukningen af rapskolen i Viby J i samme rækkefølge, som de er stillet.

Spørgsmål 1:
·        Hvad bliver sat i stedet for Rapskolen for de unge mennesker som ellers vil stå alene og uden tilbud i skolernes sommerferie?

I ugerne 28, 29 og 30 afholdes ”Viby Syd Sommeraktiviteter 2009”, et meget bredt sammensat aktivitetsprogram for børn og unge i Viby Syd. De mange aktiviteter afholdes i Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen.

Sommeraktiviteterne er en udløber af et mangeårigt skoledistriktssamarbejde i Søndervangsskolens Skoledistrikt, og sommeraktiviteterne har været en fast tilbagevendende begivenhed gennem en årrække.

Der er udarbejdet et stort program, som er udsendt til områdets familier og til pressen (sammen med en pressemeddelelse).

Rapskolen er således et sommerferietilbud, der udgør én enkelt aktivitet blandt mange andre sommeraktiviteter. For alle sommeraktiviteterne er der tale om gratis, frivillige og åbne tilbud, der fungerer uden tilmelding.

Det var planlagt, at rapskolen skulle afholdes over 3 uger (28-30), 3 gange om ugen fra kl. 11-15, afsluttende med en musikfestival sidst i 3. uge. Der var således tale om en midlertidig aktivitet med fastsat afslutning med udgangen af uge 30. Som underviser i de 3 uger var tilknyttet en ung rapper, der har været ansat i tilknytning til klubben i Viby Syd siden den 27. August 2008. I tilbuddet rapskolen deltog den første uge 10-15 børn i alderen fra 11 år og op.

De børn og unge der har deltaget i aktiviteterne på rapskolen har fortsat mulighed for at deltage i alle de øvrige sommeraktiviteter på linje med de øvrige børn og unge i området. Dette blev de pågældende børn og unge blevet orienteret om ifm. den foreløbige lukning af rapskolen mandag den 13. juli.

Spørgsmål 2:
·        I disse år er "rummelighed" et af nøgleordene i Århus kommune, hvordan harmonerer det med lukningen af Rapskolen?

Begrebet rummelighed indebærer bl.a., at der skal være plads til alle, at man ikke skal hævde sig på bekostning af andre og der arbejdes løbende for, at børn og unge lærer at omgås deres medmennesker med en ordentlig omgangstone. I Børn og Unges Udviklingsplan hedder det således bl.a. om Strategi for Rummelighed: ”Medarbejderne skal via deres egen rummelige faglige tilgang til alle børn, unge og forældre medvirke til at børn, unge og forældre udviser gensidig respekt og kan rumme mangfoldighed…”

Underviseren er selv forfatter til teksten og hverken den eller det forhold at lade et 11-årigt barn fremføre teksten er foreneligt med en god grundtone i gensidig respekt.

Spørgsmål 3:
·        Et andet nøgleord er ytringsfrihed, hvordan harmonerer afskedigelsen af medarbejderen med Århus kommunes ambitioner på dette område?

Som FU-Lederen løbende har gjort det overfor pressen, skal det først og fremmest understreges, at underviseren ikke er blevet afskediget, men fortsat er ansat i Børn og Unge på samme ansættelsesaftale som hidtil indtil projektets planmæssige afslutning i uge 30 (jf. spørgsmål 1). Den lokale klubledelse drøfter sagen og det eventuelle fremtidige samarbejde med underviseren medio august .

Medarbejderens personlige ytringsfrihed er ikke indskrænket og medarbejderen har som privatperson løbende udtalt sig til flere medier og deltaget på TV. Underviserens udtalelser i forløbet har således ikke været på Børn og Unges vegne.


Spørgsmål 4:
·        Er Århus kommunes ansættelse og afskedigelsespolitik blevet fulgt i dette tilfælde?

Ansættelsespolitikken er fulgt og underviseren er, som nævnt i besvarelsen af spørgsmål 3, ikke blevet afskediget

Spørgsmål 5:
·        Er der fortaget varslinger og har der været de rette hensyn til en ansat i Århus kommune?
Har den unge underviser haft den nødvendige vejledning til at tackle både medier og unge med blandet etnisk baggrund? Underviseren var ansat som lærer i ungdomsskolen, hvad var hans uddannelse?

Som nævnt i besvarelsen af spørgsmål 3 er der ikke blevet foretaget ændringer i underviserens ansættelsesaftale, og der har derfor ikke været foretaget varsling eller partshøring.

Underviseren er autodidakt rapper/musiker og har på den baggrund været tilknyttet aktiviteter i FU-området siden den 27. august 2008.

På lige fod med alle øvrige pædagogmedhjælpere i Børn og Unge, har underviseren modtaget løbende vejledning fra det uddannede personale samt fra ledelsen. Både inden rapskolens start samt gentagne gange undervejs i det aktuelle forløb har FU- og klubledelsen således vejledt underviseren ift. hans rolle som underviser og om retningslinjerne for arbejdet i klubben og rapskolen. Ligeledes blev det på et møde den 9. juli aftalt, at samarbejdet med pressen skulle ske via FU-Lederen.

Spørgsmål 6:
·        Vil rådmændene Gert Bjerregaard og Laura Hay sikre sig at sommerferieundervisningen bliver varetaget i henhold til Århus kommunes politik? I så fald hvordan?

Årets sommeraktiviteter i Viby Syd bygger på årelange erfaringer med afholdelsen af aktiviteter i området i sommerperioden under Ungdomsskoleloven og Århus Kommunes politik på området. Der arbejdes løbende med videreførelse og udvikling af aktiviteterne i henhold til Børn og Unge-politikken såvel som til Børn og Unges Udviklingsplan.

Efter den midlertidige lukning af rapskolen er der blevet arbejdet på at få tilbuddet op at køre igen ved at finde en ny underviser. Dette er dog ikke lykkedes. I den periode hvor man har forsøgt at genstarte rapskolen, har klubben været åben, ligesom den øvrige, brede vifte af sommeraktiviteter er fortsat uforandret og med stor tilslutning fra områdets børn og unge.


Med venlig hilsen


Gert Bjerregaard
rådmand/
Nils Petersen

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg