"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Referat af stiftende generalforsamling i  Trykkefrihedsselskabet af 2004

lørdag den 12. marts 2005 i Flødstrup ved Nyborg


Dirigent: Kim Eskildsen

Referenter: Helle Merete Brix og Helle Westergaard

Mere end 50 medlemmer af Trykkefrihedsselskabet var mødt frem, da der blev holdt stiftende generalforsamling lørdag den 12. marts kl. 14. Pastor Søren Holm, Flødstrup, havde gæstfrit stillet lokaler til rådighed, og generalforsamlingen sluttede kl. 16.30 i god ro og orden.

Efter en kort introduktion fra Kim Eskildsen om eftermiddagens forløb holdt en af selskabets stiftere, Lars Hedegaard, et oplæg der begrundede nødvendigheden af at stifte et sådant selskab. Der skal i referatet kun referes kort til Hedegaards oplæg, da det i sin helhed er medsendt referatet. Følgende punkter bør dog trækkes frem, nemlig Hedegaards påpegning af, at truslerne imod ytringsfriheden i dag ikke i første omgang kommer fra den danske statsmagt, men fra to andre sider.

Dels fra en gruppe af religiøse magthavere og deres allierede, der er indvandret til Danmark fra muslimske lande i løbet af den seneste menneskealder. Trusler og vold fra denne kant retter sig i første omgang mod muslimer, der ikke anerkender den tolkning af islam og sharia (islamisk lov, red.), som imamerne og de muslimske missionsselskaber fastslår som rigtige. Også ikke-muslimer angribes, og man skal være "usædvanligt naiv", mente Hedegaard, hvis man antager, at en ugerning som mordet på Theo van Gogh ikke vil kunne finde sted her i landet.

Den anden hovedfare imod ytringsfriheden udspringer af EUs og Europarådets ønske om at presse en særlig "friseret" diskurs ned over de europæiske befolkninger. Fra EU udgår, mente Hedegaard, en vedvarende strøm af anklager mod genstridige grupper i Europa for at udvise racistisk eller fremmedfjendtlig adfærd. Til dette formål er oprettet institutioner og organer som for eksempel EUMC, Det Europæiske Overvågningscenter for Racisme og Fremmedhad. Hedegaard konkluderede, at der i dag ikke er nogen anden udvej end at forsvare sig imod europæiske forsøg på at begrænse og kriminalisere ytringer, som efter vores grundlov burde være selvfølgelige.

Et uhyre problem er også meningselitens greb om de højere læreanstalter, om forskningsinstitutionerne, omtrent hele pressen, erhvervsorganisationerne, kulturlivet, store dele af folkekirken, folkeskolen, adskillige humanitære organisationer og dele af statsapparatet.

Hedegaard understregede i sit oplæg, at han var ked af, at så meget af det, han havde sagt, handlede om de trusler imod ytringsfriheden, der udgår fra islams herskende klasse. Så langt kræfterne rækker, bliver det naturligvis selskabets opgave at gå i brechen for ytringsfriheden, uanset af hvem og på hvilke områder, den trues.

Til slut i sit oplæg skitserede Hedegaard nogle af de opgaver, som han mente foreningen burde tage fat på det første års tid. Her drejer det sig blandt andet om en konference, der belyser "tabuer i europæisk presse". Skribenter, journalister, forskere og aktivister fra ind- og udland - og ikke mindst folk med rod i den muslimske verden - kan komme og forklare om situationen, sådan som de ser den. Hertil søges de 100.000 kr. af tipsmidlerne, der formentlig også i år vil blive uddelt til ytringsfrihedsformål af kulturministeriet: "Sidste år gik pengene til PEN. Nu må et være vores tur".

Der bør også inden længe planlægges en 2006-konference. Der bør nedsættes et udvalg, der varetager foreningens kontakter til udlandet, mente Hedegaard.

Derudover nævnte Hedegaard tankerne om fyraftensmøder, et PR-og web-udvalg og måske på sigt et eget net-tidsskrift. Derudover skal bestyrelsen naturligvis arbejde for at tiltrække nye medlemmer og finde måder at tilvejebringe midler til foreningen.

Under debatten diskuteredes bl.a. følgende: Henrik Kappel spurgte, om man mon kunne tiltrække medlemmer fra PEN? Lars Hedegaard mente ikke, dette ville være tænkeligt. Helle Merete Brix var en anelse mere optimistisk.

Paul Aron Sandfort mente, det kunne være væsentligt at diskutere forlagenes ensidige udgivelsespolitik. Han nævnte også den stigende antisemitisme og hermed problemet med de muslimske friskoler.

Lene Kattrup foreslog, at man overvejede ideen om en konference der fokuserede på indvandrerkvindernes manglende mulighed for at udtrykke sig frit omkring deres liv. Hun blev bakket op af blandt andet Jette Plesner Dali.

Sonia Dahlgaard påpegede, at foreningen også burde tage sig af problemet med "små mennesker", der kom i klemme i systemet og arbejde for deres ytringsfrihed.

Michael Sandfort mente, at man burde gøre en særlig indsats for at få indvandrere med i foreningen. Kim Eskildsen mente, at indvandrerne selv må melde sig ind, og at foreningen ikke bør tage særlige initiativer i denne retning.

Flere af de tilstedeværende gav udtryk for, at det ikke var uproblematisk på arbejdspladsen at lufte andre politiske anskuelser end de, der umiddelbart vandt genklang hos kollegerne.

Jesper Langballe fremhævede forsøg på at kvæle forskningsfriheden, herunder regeringens ønske om at spænde forskningsverdenen for erhvervslivets vogn.

Efter pausen gennemgik og diskuterede forsamlingen vedtægterne. Paragraf 3 vakte debat, da der fra Lars Hedegaards side blev stillet ændringsforslag, der endte med at blive vedtaget. Paragraffen lyder lyder nu således:

§3

"Ansøgning om medlemskab rettes til bestyrelsen og skal være anbefalet af 2 medlemmer af foreningen. For at medlemskab kan indrømmes, kræves det, at mindst 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Udmeldelse skal ske med 3 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli, og fritager ikke for kontingentbetaling for det indeværende foreningsår.

Bestyrelsen kan med simpel majoritet ekskludere et medlem, som har overtrådt foreningens vedtægter, eller som er i kontingentrestance i mere end 3 måneder. En sådan eksklusion kan af den ekskluderede indankes for førstkommende ordinære generalforsamling, og anken har da opsættende virkning, såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer tilslutter sig indbringelsen".

Der blev også vedtaget en mindre ændring i paragraf 4, idet det blev besluttet at afholde ordinær generalforsamling hvert år i marts (i stedet for januar).

Leif Blædel udtrykte utilfredshed med vedtægternes punkt 3. For hvorfor skal bestyrelsen censurere medlemsoptagelse, ville Blædel vide?

Søren Krarup mente, at foreningen måtte beskytte sig imod folk, der kunne trække foreningen i en helt anden retning. Blædel var uenig. Han påpegede, at foreningens formål var at beskytte ytringsfriheden, så hvordan skulle man kunne trække den et andet sted hen?

Lars Hedegaard påpegede, at foreningen ikke skulle være en bred, politisk bevægelse og at det var nødvendigt at tage visse sikkerhedshensyn.

Kontingentet blev fastlagt til kr. 400 årligt, som bestyrelsen formentlig vil opkræve over PBS for de medlemmer, der skulle ønske det. Der vil således blive tale om 100 kr. i kvartalet.

Herefter gik man over til valg af bestyrelse. Der skulle vælges 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Til bestyrelsen valgtes:

Journalist, cand.mag. Lars Hedegaard  (52 stemmer)      

Journalist og forfatter Helle Merete Brix (50)

Skuespiller og kommentator Farshad Kholghi (43)

Civilingeniør Max Stubgaard (42)

Cand.theol. Katrine Winkel Holm (41)

Professor, dr.med.h.c. Elisabeth Bock (33)

Systemkoordinator Thomas Helbig Hansen (33)

Cand.mag. Morten Uhrskov Jensen (27)

Cand.psych. Helle Westergaard (27)

Til suppleanter valgtes:

Journalist Per Michaelsen (26)

Journalist, cand.polit. Sonia Dahlgaard (23)

De øvrige opstillede var Michael Sandfort og Christian Hundahl, der opnåede henholdsvis 14 og 13 stemmer.

Efterfølgende har Per Michaelsen og Sonia Dahlgaard meddelt, at de alligevel ikke ønsker valg, hvorfor Michael Sandfort og Christian Hundahl indtræder som suppleanter.

Da der ikke forelå forslag til revisor, besluttedes det at overlade opgaven med at finde en til bestyrelsen.

Bestyrelsen har senere konstitueret sig som følger:

Formand: Lars Hedegaard

Næstformand: Katrine Winkel Holm

Sekretær: Max Stubgaard

Kasserer: Thomas Helbig Hansen

Bestyrelsen vil på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde nedsætte arbejdsudvalg.

Der udsendes pressemeddelelse om Selskabets stiftelse.

København, den 18. marts 2005

Helle Merete Brix, referent       

Helle Westergaard, referent