"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Lad os sende Vijay Kumar til Kongressen

5. august 2010 - Artikel - af Ibn Warraq

For overhovedet at kunne overleve og beholde vore dyrebare rettigheder, vore kulturer, vore religioner, vore civilisationer, må vi erklære ideologisk krig mod de globale jihadister, og det må vi gøre nu. De har jo for længst erklæret krig mod os, siger den republikanske kandidat til Repræsentanternes Hus, Vijay Kumar, i et interview med Ibn Warraq for Sappho.

Læs den originale, engelsksprogede version nedenfor.

Jeg tror, at den amerikanske befolkning nu har indset, at 11. september 2001 i bund og grund drejer sig om islams voldsideologi. Men politikerne - og her tænker jeg især på Demokraterne og den nuværende regering - bliver ved med at fornægte virkeligheden.

Og alligevel. Måske er situationen langsomt ved at ændre sig efter tilfældet Vijay Kumar at dømme. For kort tid siden var jeg i Nashville, Tennessee, hvor jeg mødtes med Kumar via en fælles ven.

Vi nød nogle kolde drinks i Vijays hjem. Han havde læst nogle af mine bøger og takkede mig for at have åbnet hans øjne for islam. Den følgende aften bad han mig møde ham ved en tankstation. Jeg spurgte hvorfor, og han sagde "bare vent". Da jeg kørte op til tankstationen, så jeg et enormt reklameskilt med hovedpunkterne i Vijays valgkampagne.

BEKÆMP DEN GLOBALE JIHAD NU

VIJAY KUMAR TIL KONGRESSEN 2010

Det er første gang, at en politiker har sagt, hvad det er vi kæmper imod.

Vijay er opstillet som republikansk kandidat til Repræsentanternes Hus, hvor han - hvis han vælges - vil repræsentere Tennessees 5. kongredistrikt.

Politisk ukorrekt

Så hvem er Vijay Kumar?

Vijay blev født i Hyderabad i Indien i 1954 i en middelstandsfamilie og læste politisk videnskab og filosofi på universitetet. Fra 1977 til 1979 arbejdede han i Iran og oplevede landets forvandling til et repressivt, fundamentalistisk teokrati - kort sagt en islamisk stat - direkte fra første parket. .

Han har kontante og politisk ukorrekte holdninger til Mellemøsten og Krigen mod Terror, og jeg fik lejlighed til høre nogle af hans kampagneslogans og  officielle taler.

"Jeg tror ikke længere på, at der findes en israelsk-palæstinensisk konflikt. Eller en indisk-pakistansk konflikt. Eller en serbisk-bosnisk konflikt. Der er kun global jihad.

Og jihad er krig, ingen tvivl om det, og jeg hævder, at den kan vindes inden der er gået fem år. Uden tab af amerikansk liv og for mindre end en milliard dollars. Men for et vinde den krig, jihadisterne har erklæret mod os uden grund, er det først og fremmest vigtigt at erkende dens ideologiske karakter.

Hvad det i virkeligheden drejer sig om, er den totalitære islamiske gudsstats trussel mod friheden og de basale demokratiske rettigheder. Det er også nødvendigt at erkende, at de bagvedliggende årsager til de islamiske landes fattigdom, analfabetisme og elendighed er en kombination af overbefolkning, undertrykkelse af åndsfriheden og et næsten totalt fravær af kritisk tænkning.

Kolonialismen eller zionistiske eller anglo-amerikanske sammensværgelser er ikke årsagen."

Uforenelige filosofier

"Konflikten mellem den globale jihad og Vesten er et spørgsmål om filosofi," fortsatte Vijay Kumar. "Der skal styrke til for at skabe og fastholde ordenen.

Men magt alene kan ikke sikre sejren. Vi skal bruge fornuft, empiri og videnskabelig metode. De er vore fornemste våben mod det bogstavtro islams militante fanatisme, og derfor må ikke-islamiske lande indse, at jihadismen udgør en stats- og civilisationsundergravende bevægelse rettet mod verdens nuværende styreformer. Alle civiliserede nationer burde erkende, at under en krig er en sådan undergravning ensbetydende med forræderi."

Og jihad er uden nogen som helst tvivl en krig. En krig erklæret og ført af fanatiske gudsstatstilhængere mod pluralistiske demokratiske traditioner. Dvs. to samfundsformer der gensidigt udelukker hinanden. Islamisk sharia er jo modpolen til individets intellektuelle og åndelige frihed og står i grel modsætning ikke blot til et grundlovssikret demokrati, men også til andre religioners ret til at eksistere.

Der er som sagt tale om en ægte krig, og for at vinde denne krig - denne angrebskrig som jihadierne fører mod resten af verden - er det nødvendigt at gøre følgende.

• Bygge en alliance mod den globale jihad, en alliance hvor alle involverede skal være med. Jøden og ikke-jøden, angelsakseren og slaveren, hinduen og buddhisten, nordmanden og nigerianeren - alle har været ofre for jihad, og aldrig har nogen barbarisk imperialisme udgjort en større trussel mod menneskeheden. Så uanset vore forskelligheder og på tværs af nationale, etniske, filosofiske eller geopolitiske grænser er vi nu blevet gjort til et fællesskab af en skånselsløs fjende, der ikke helmer, før vi og vore samfundsformer er blevet besejret. Enten gennem konvertering, underkastelse eller døden. Men står vi sammen, kan vi ikke besejres.

• Systematisk udvise alle fortalere for bogstavtro islam fra de vestlige lande - der  ifølge den islamiske definition er Darul al-Harb (fjendeland styret af vantro). Den bogstavtro islam har fået Allahs mandat til at  omstyrte amerikanske og vestlige styreformer, og den globale jihads tilhængere har begået og bifaldet krigshandlinger på vores jord mod vore folk og vore lande. Det er forræderi.

• Danne et nationernes forbund mod global jihad og bryde alle handels- og økonomiske bånd til den globale jihads højborge i Iran, Pakistan og Saudi-Arabien. Og derefter stramme disse sanktioner, indtil deres regeringer offentligt afsværger den globale jihad.

• Som et nationernes forbund bruge alle involverede landes samlede ressourcer til at afmilitarisere sekularisere og demokratisere de lande, der deltager i den globale jihad.

• Kræve godtgørelse fra jihadlandene for at have støttet den verdensomspændende terrorisme gennem det sidste halve århundrede."

1400-års krigen

Hvis nogle af disse forholdsregler synes drakoniske eller udemokratiske, så beder Vijay Kumar os tænke lidt over, at de er meget mere humane end den bogstavtro islams 1400-årige krig, der har decimeret hele befolkninger og myrdet utallige millioner.

"De dispositioner, jeg taler for, er langt mere humane og civiliserede end at smide atombomber på civile. Det drejer sig ikke om nogle 'beskedne forslag' i Jonathan Swifts ironiske ånd, men bare nøgterne, opnåelige og nødvendige skridt, for at den frihed og rationalitet, som menneskeheden har tilkæmpet sig over tusinder af år, skal kunne holde skansen mod det globale jihads morderiske kamp for verdensdominans.

For overhovedet at kunne overleve og beholde vore dyrebare rettigheder, vore kulturer, vore religioner, vore civilisationer, må vi erklære ideologisk krig mod de globale jihadister, og det må vi gøre nu. De har jo for længst erklæret krig mod os."

Dette er Vijay Kumars kompromisløse strategi, og det er ikke uden betydning, at han kommer fra et land, der har haft fanatisk islam helt inde på livet. Hvis han vælges til Kongressen, vil arbejdet med at lære amerikanske politikere at indse, hvem fjenden er, have taget et stort skridt fremad.

Oversættelse: Geoffrey Cain

Eneret: Sappho.dk og Human Rights Service, Norge

 

 

Vijay Kumar for Congress

Ibn Warraq

To survive at all and preserve our cherished rights and freedoms, our cultures, our religions, our civilizations, we must declare an ideological war against Universal Jihadists. We must do so now. They long ago declared war on us, says the Republican candidate for Congress, Vijay Kumar.

I think it is clear that the American people have learnt what 11 September 2001 is all about, namely Islam and its violent ideology. But politicians, particularly the Democrats and the present administration, continue to deny reality. This maybe slowly changing if Tennessee politician, Vijay Kumar is anything to go by. A short while ago, I was in Nashville, Tennessee where I met Vijay Kumar through a friend. We had some cold drinks in Vijay's house where he thanked me for having opened his eyes about Islam – he had read some of my books. The following night he asked me to meet him at a petrol station, I asked why, and he said wait and see. I drove to the gas station and there above it was an enormous billboard advertising Vijay's political campaign:

DEFEAT UNIVERSAL JIHAD NOW

VIJAY KUMAR CONGRESS 2010

This is the first time that a politician has made clear what we are fighting against. Vijay is running for Congress – for the House of Representatives – as a Republican for the 5th Congressional District, Tennessee.

Politically incorrect

So who is Vijay Kumar?

Vijay was born in Hyderabad, India, in 1954 to a middle class family, studied political science and philosophy, and then worked and lived in Iran from 1977 to 1979 when he witnessed at first hand the radical transformation of Iran into a repressive fundamentalist theocratic, in other words, an Islamic state. He arrived in the USA in 1979, married in 1983, worked in insurance, and is now a sales representative for a telecommunications company.

He has clear and politically incorrect views on the Middle East, and the War on Terror. He repeated to me some of his campaign slogans and speeches: “I no longer believe that there is an Israeli and Palestinian conflict, or an Indian- Pakistan problem, or Serbian-Bosnian conflict, there is only Universal Jihad. Terrorists are always concerned about their civil rights. I maintain that the War on Terror can be won within five years, for less than a billion dollars, and without loss of further American life. In order to win this war that has been declared against us through no fault of our own, the first requisite is to acknowledge that it is an ideological war. It is the totalitarian Islamic theocracy against fundamental human rights and freedoms and against every democracy in the world. It’s also necessary to recognize that causes of poverty, illiteracy, and misery prevalent in Islamic nations are over-population, suppression of intellectual freedom, hostility to critical thinking, and a dictatorial theocracy as the form of government. Colonialism or Zionist or Anglo-American conspiracies are not the cause."

Irreconcilable philosophies

Vijay Kumar went on to say that "the conflict between Universal Jihadists and the West is philosophical. Strength is necessary to bring and maintain order, but force alone can never prevail. Reason, empiricism, and scientific method are our greatest weapons against the religious fanaticism of Literal Islam's militant theocracy. Non-Islamic nations must correctly classify the doctrine of Universal Jihad as a subversive paramilitary political movement whose core ideology, of record, demands the overthrow of the existing forms of governments. Civilized nations recognize that such subversion, in times of war, constitutes treason.

And Universal Jihad is a declared war. It is a war of Islamic theological exclusivism against pluralistic democratic traditions. They are mutually exclusive. Islam's Sharia is the antithesis of individual intellectual and spiritual freedom. It stands in direct opposition to the very existence of any constitutional democracy, and to the very right to existence of any other religion or belief.

Therefore, in order to prevail in this war against the rest of mankind, we must do the following.

• Build a global united alliance of nations against Universal Jihad. Jew and Gentile, Saxon and Slav, Hindu and Buddhist, Norwegian and Nigerian—all have been victimized by Jihad. Never has any barbaric imperialism so universally threatened mankind without regard to national or ethnic or philosophical or geopolitical boundaries. Whatever our differences, in this war we are allies unified by a common ruthless enemy that will not rest until we and our cultures and nations have been conquered through conversion, domination, or death. United, we cannot be overcome.

• Systematically remove all advocates of Literal Islam’s Universal Jihad from every nation of the Western world—which, by their own definition, is Darul al-Harb (Land of Hostility, governed by the infidels). The claims and requirements of Literal Islam’s mandated theocracy call for overthrow of the American and Western forms of government in a declared war, and the supporters of Universal Jihad have committed and condoned acts of war on our soil against our people and our nations. That is treason.

• As a united alliance of nations against Universal Jihad, cut off all trade and diplomatic ties to the Empire of Universal Jihad: Iran, Pakistan, and Saudi Arabia. Enforce these sanctions until their governments publicly, formally renounce and disavow Universal Jihad by official proclamation.

• As a united alliance of nations against Universal Jihad, use the combined resources of all affected nations to demilitarize, secularize, and democratize the Empire of Universal Jihad.

• As a united alliance of nations against Universal Jihad, demand and exact compensation from the Empire of Universal Jihad for having supported global terrorism for at least the past half-century.

The 1400-Year War

If any of these steps to victory seem draconian or undemocratic, pause to reflect that they are far more humane and civilized than the strategies and tactics of Literal Islam and its 1,400 years war that has decimated entire civilizations and murdered countless millions. These steps are far more humane and civilized than dropping atomic bombs on civilian populations. These are not some "Modest Proposals" in the tradition of Swift. These are sober, attainable and necessary steps that must be taken if the rationality and freedoms gained by mankind over thousands of years of social evolution stand any chance of surviving the Universal Jihadists' onslaught of barbarism and mass murder to the end of totalitarian rule of the world.

To survive at all and preserve our cherished rights and freedoms, our cultures, our religions, our civilizations, we must declare an ideological war against Universal Jihadists. We must do so now. They long ago declared war on us.”

This is the bold strategy of Vijay Kumar. It is significant that Vijay is originally from a country that knew what it was like to live under fanatical Islam. If he is elected, then he will have taken the first step in educating American politicians to face reality, and recognize the nature of the enemy.

Exclusive rights: Sappho.dk and Human Rights Service, Norway

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg