"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Danmarks farligste bog mødes af benspænd

31. maj 2011 - Artikel - af Lars Hedegaard

Gennem tre år har en falanks af PET-chef Jakob Scharf, MF Pernille Frahm og journalister på Information gjort hvad de kunne for at forhindre Center for Koldkrigsforsknings afhandling om Danmark under Den Kolde Krig i at udkomme. Sappho har spurgt CFKF's leder, professor Bent Jensen, hvad han tror, der ligger bag disse bestræbelser

Forventningens glæde

Sjældent har nogen historisk undersøgelse være imødeset med så megen forventningens glæde som Center for Koldkrigsforsknings, CFKF's, 1000 sider lange undersøgelse af Danmark under Den Kolde Krig.

Det fremgik af en forespørgselsdebat i Folketinget den 24. maj, hvor stort set samtlige ordførere og andre, der tog ordet, uden forbehold bedyrede, at de næsten ikke kunne vente på at læse det færdige resultat af Koldkrigscentrets tre-årige forskning.

Men hvorfor så overhovedet have en debat?

Jo, forklarede spørgsmålsstilleren, Jesper Langballe fra Dansk Folkeparti, der var grund til at frygte, at det færdige forskningsresultat ikke kunne udkomme, fordi Politiets Efterretningstjeneste, PET, havde forsøgt at spænde ben ved at nægte at afklassificere en lang række dokumenter, som Centrets leder, professor Bent Jensen, og hans hold af forskere havde benyttet i deres arbejde.

Nu var der gået næsten et halvt år, siden Centret lukkede den 31. december 2010. Rapporten er klar til trykning, men kan ikke udkomme, fordi forfatterne bliver udsat for fodslæberi fra PET's side.

Sappho har i den anledning spurgt Bent Jensen om historikerundersøgelsens aktuelle status.

Afklassificeringens tunge ende

Det fremgik af forsvarsminister Gitte Lillelund Bechs redegørelse i Folketinget, at du og dine forskere har søgt om afklassificering af arkivalier hos Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, herunder PET, Forsvarsministeriet og Forsvarets Efterretningstjeneste, FE. Hvordan har de været at samarbejde med?

"Det har været en fornøjelse at have med FE, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet at gøre.

FE klarede afklassificeringerne lynhurtigt, Forsvarsministeriet har også gjort sig færdig, og Udenrigsministeriet – som har fået det største antal ansøgninger – har afklassificeret omkring 70 pct. af vores anmodninger, foreløbig kun med et enkelt afslag.

Det har i det hele taget været konstruktivt at samarbejde med disse tre institutioner. De har orden i sagerne, og de svarer inden for en rimelig tid på henvendelser.

Jeg sidder endnu og venter på svar fra Justitsministeriet på en skrivelse med anmodninger om afklassificering af et meget lille antal sager helt til bage fra 1940´erne og begyndelsen af 1950´erne, som muligvis endda slet ikke kræver afklassificering, da det er meget gamle sager, der for længst er afleveret til Rigsarkivet. Jeg afsendte skrivelsen i februar.

Det er en urimelig lang sagsbehandling, ikke mindst i betragtning af, at CFKF ikke er en institution, der blev skabt for evigheden, men et midlertidigt initiativ, der skal afsluttes.

PET har besvaret CFKF´s anmodninger om afklassificering af en række dokumenter, men der er uhyggeligt mange afslag i skrivelsen, og der er ligeledes en lang række dokumenter, som ifølge PET ikke kan identificeres.

Jeg må derfor bruge tid på at hjælpe PET med at finde de pågældende dokumenter. Om det i det hele taget kan betale sig, er et åbent spørgsmål, for mange af dem tilhører kategorier, som så at sige automatisk udløser et afslag."

Benspænd

Under folketingsdebatten sagde Søren Krarup (DF), at venstrefløjen håbede, at PET ville forhindre jeres arbejde i at udkomme. Er det en rimelig antagelse?

"Hvis man skal dømme ud fra de mange uhyrlige påstande, som nogle politikere fra SF og til dels Socialdemokratiet har fremført, lyder det rimeligt. Der er i Folketinget og i udtalelser til diverse medier blevet fremsat den ene løgnagtige påstand efter den anden om undertegnede og CFKF´s forskningsprojekt.

Pernille Frahm fra SF er den absolut førende på feltet. Jeg kan ikke se andet formål med denne nu tre-årige løgnekampagne end at få forskningsprojektet til at gå i stykker. Så sent som under debatten i Folketinget forleden fortsatte fru Frahm med udslip af løgne, som hun selv betegner som ”viden”, fordi hun har fremsat dem flere gange.

Men det vil naturligvis ikke lykkes hende eller andre at sabotere projektet."

Hvad tror du kan være årsagen til, at nogen forsøger at spænde ben? Kan det skyldes, at de frygter, at CFKFs rapport vil bringe ting frem, som nogen helst vil holde skjult?

"Jeg kan jo ikke vide det. Man er nødt til at spørge de pågældende selv. Men det har da været morsomt at iagttage, hvordan disse politikere og deres medløbere i medierne og i forskningsverdenen tilsyneladende ved, hvad CFKF´s værk kommer til at indeholde.

Det gjorde de allerede på et tidspunkt, hvor der endnu ikke var skrevet et komma."

Jesper Langballe udtrykte under debatten stor glæde over forsvarsminister Lillelund Bechs tilkendegivelse af, at dokumenter, der allerede har været benyttet i andre historiske afhandlinger så som undersøgelserne fra DIIS og PET-kommissionen, måtte betragtes som de facto afklassificeret. Men læser man forsvarsministerens tale i Folketinget, så var det faktisk ikke det, hun sagde. Hvad er din udlægning?

"Der var tale om en uforpligtende sympatitilkendegivelse. Hvis den ikke bliver fulgt op af andre initiativer til at få PET til at opgive sin rigoristiske praksis, får den ingen betydning."

Grove beskyldninger

Et par af ordførerne, John Dyrby Paulsen fra Socialdemokraterne og Pernille Frahm fra SF, mere end antydede, at du gentagne gange havde gjort dig skyldig i brud på tavshedspligten. Frahm sagde tilmed, at du har modtaget adskillige advarsler fra PET og Justitsministeriet om uredelig omgang med hemmeligt kildemateriale. Hvad ligger der i disse alvorlige beskyldninger?

"Der er, som jeg allerede har været inde på, og som jeg adskillige gange har gjort opmærksom på i diverse medier, tale om groft injurierende beskyldninger mod mig om, at jeg gentagne gange har foretaget mig noget kriminelt.

Der er her tale om en nærmest kriminel politisk uredelighed fra især fru Frahms side. Disse mennesker aner ikke, hvad de udtaler sig om – eller måske forholder det sig faktisk sådan, at de udmærket ved, at de lyver groft, men at den politiske hensigt helliger de beskidte midler.

Jeg har ikke som leder af CFKF´s forskningsprojekt modtaget nogen skriftlige advarsler, hverken fra PET eller fra Justitsministeriet. Frahm har underholdt Folketinget, regeringen, medierne og dermed befolkningen med opdigtede historier om, at jeg har vist klassificerede dokumenter til tredjemand.

Her sidst i Folketinget skærpede hun sine injurier ved på det nærmeste at sige, at jeg lider af en psykisk defekt, der gør mig til vaneforbryder.

Hun og de andre, der deltager i denne uværdige hetzkampagne, er sørgelige eksempler på det forfald, folkestyret er udsat for i disse år.

Det er vist nok enestående i landets historie, at en folkevalgt på denne måde gentagne gange angriber en forsker på et så løgnagtigt grundlag.

PET´s ledelse forsøgte sidste år at få regeringen til at fratage mig den sikkerhedsgodkendelse, som er nødvendig for at arbejde med de fortrolige papirer og dermed færdiggøre forskningsprojektet.

Det er ubegribeligt, men også et tegn på samfundets forfald, at en chef for en statslig institution på et ikke-eksisterende grundlag foretager sig den slags. Hans forsøg løb dog hurtigt ud i sandet, og der er heller ikke fugls føde i det, han anførte i sin skrivelse til regeringen."

Hvad vidste Jesper Langballe?

Har du på forhånd aftalt med Jesper Langballe, hvilke konklusioner, forskerteamet skulle nå frem til, sådan som det blev hævdet af flere af oppositionens ordførere?

Bent Jensen griner bredt og svarer sarkastisk:

"Nej, man kan ikke sige, at jeg har aftalt noget med Jesper Langballe. Det foregik på en helt anden måde. Langballe beordrede mig op på sit kontor i Folketinget og dikterede mig de konklusioner, CFKF skulle nå frem til. Jeg slog naturligvis straks hælene sammen og sagde javel, for ellers risikerede jeg jo, at han smækkede pengekassen i.

Derpå sammenkaldte jeg mine medarbejdere og gav dem ordre til, hvad de skulle skrive, og hvilke konklusioner de skulle nå frem til. Det er sådan, det er gået for sig, men det skal du ikke sige til fru Frahm, for så tror hun bare, at det er en løgnehistorie som dem, hun selv diverterer Folketinget med."

Nu er hverken PET-chef Jakob Scharf, Pernille Frahm eller deres venner på Information just kendt for deres humoristiske sans. Er du ikke bange for, at dit forsøg på at være morsom vil få Scharf til at skrive et nyt brev til regeringen, hvori han meddeler, at du omsider har tilstået?

"Det kan man naturligvis aldrig vide, men jeg trøster mig med, at de pågældende aktører allerede har gjort hvad der stod i deres magt for at forhindre CFKF's forskning i at udkomme."

Har du vist det færdige manuskript eller dele af det eller de arkivalier, I har haft adgang til, til Jesper Langballe. Det blev jo også påstået af Socialdemokratiets ordfører John Dyrby Paulsen?

"Sagen er den, at der ikke findes noget færdigt manuskript, før afklassificeringsproceduren engang er tilendebragt. Jeg har hverken vist ham eller andre noget som helst.

Hvis han skulle have set de fortrolige arkivalier, skulle han jo have haft mulighed for at orme sig ind i de lukkede arkiver – uden sikkerhedsgodkendelse. Jeg kan kun gentage, at de, der fabler om den slags ting, blot afslører et fænomenalt ukendskab til de ting, de med så stor sikkerhed og frækhed udtaler sig om."

Rapport til tiden

Enhedslistens ordfører, Per Clausen, sagde under debatten, at I jo ikke var blevet færdige til tiden, og at I derfor skulle have 500.000 mere for at fuldende arbejdet?

"Trods mange forhindringer og benspænd under hele projektets forløb blev vi færdige til tiden. Forskningen blev tilendebragt ved udgangen af 2010 som lovet og forudset. Men vi kan som sagt ikke bare uden videre aflevere det færdige forskningsresultat til et trykkeri eller et forlag.

Vi skal igennem den nuværende langvarige afklassificeringsprocedure, og i de tilfælde, hvor vi får afslag, må vi jo desværre ændre i – dvs. slette – nogle af forskningsresultaterne. Derpå skal der læses korrektur nogle gange på det færdige manuskript.

Per Clausen var engang formand for magistrenes fagforening. Mon han virkelig synes, at folk skal arbejde gratis? Der var i øvrigt – formentlig ved en bureaukratisk forglemmelse - ikke i budgettet for CFKF´s forskningsprojekt sat penge af til trykning. Trykkerier og forlag arbejder heller ikke gratis."

PET's meddelere på Information

Noget af det interessante, der kom frem under debatten, var Pernille Frahms oplysning om, at der på dagbladet Information har været folk, der optrådte som meddelere til PET. Er du under arbejdet med projektet stødt på oplysninger, der kan bekræfte denne alvorlige anklage mod avisen?

"Det synes jeg, du skulle spørge Pernille Frahm og Information om. Hun har tilsyneladende gode kontakter i PET, der vel må være kilden til denne påstand. Man skal huske på, at fru Frahm ikke er sart med hensyn til de alvorlige beskyldninger, hun så rundhåndet udspreder.

Jeg er aldrig under mit arbejde stødt på noget som helst, der kan bekræfte hendes påstand. Derimod havde den sovjetiske efterretningstjeneste, KGB, som vi ved, gode kontakter til medarbejdere på Information."

Hetz mod den frie forskning

Ser du med større fortrøstning på mulighederne for at få jeres rapport offentliggjort uden væsentlige beskæringer efter denne folketingsdebat?

"Jeg mener som sagt ikke, at debatten i Folketinget ændrede noget substantielt, men der blev på den anden side sagt nogle væsentlige ting om forskningens frihed. På det punkt er pudsigt nok alle enige – også de, der driver hetz mod navngivne forskere for at forhindre dem i at udføre deres forskning i frihed.

Kun hvis PET kan overtales til at anlægge et mindre rigoristisk syn på det, PET kalder ”rigets sikkerhed”, vil det blive muligt at præsentere et tilfredsstillende forskningsresultat. Ellers bliver det DIIS-udredningen, PET-kommissionens beretning og Gads koldkrigsleksikon – og de mener alle det samme – der får monopol på beskrivelsen af vigtige sider af Den Kolde Krig og Danmark.

I øvrigt sagde den radikale Niels Helveg Petersen noget interessant under debatten. Han sagde – formentlig henvendt til SF, SD og EL – at man ikke ”risikerede” noget ved, at CFKF-værket blev offentliggjort. Han sagde lidt senere, at det var en uheldig formulering. Men fortalelsen var jo sigende.

Der er åbenbart nogen, der mener, at nogen risikerer noget ved, at dette værk kommer til verden. Jeg vil tilføje, at Helveg som politiker og menneske naturligvis er i en helt anden klasse end Frahm. Ham har jeg respekt for, selv om jeg ikke altid er enig med ham."

Spørgsmål til Informations chefredaktør

I anledning af Pernille Frahms opsigtsvækkende oplysninger om et hemmeligt samarbejde mellem PET og journalister på Information har Sappho spurgt Informations ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen, hvad han kender til sagen, og om han vil foranstalte en undersøgelse af, hvilke journalister, Pernille Frahm har i tankerne.

Når Christian Jensen har svaret, vil Sappho offentliggøre det.

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg