"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Nicolai Sennels brev til politidirektør, Mogens Lauridsen

24. maj 2015 - Artikel

Psykologen, Nicolai Sennels, der er initiativtager til og talsmand for de fredelige mandags-demonstrationer "For Frihed", har rettet henvendelse til politidirektør, Mogens Lauridsen og beklaget, at forsamlingsfriheden i DK er under pres.

Til:

Mogens Lauridsen, ledende politidirektør
Kopi til: Justitsministeren
Cc: Jørgen Thomsen, Anders Hejlesen

 

Kære Mogens Lauridsen

I TV2 Lorry udtaler du 20/5 (http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/5/20?video_id=103410), at I overvejer at afslå os muligheden for at demonstrere af vores sædvanlige rute (Axeltorv - Gammel Kongevej - Vesterbrogade - Axeltorv). Jeg vil gerne gøre opmærksom på OSCEs internationale regler for ytrings- og forsamlingsfrihed (se nedenfor). Vi arbejder i øjeblikket på at få OSCE-observatører til København, som kan vurdere de danske myndigheders håndtering af sagen.

Inden jeg kommer til OSCEs regler på området er der dog et par ting, jeg gerne lige vil gøre klart:

1) Jeg og de mange flotte meddemonstranter, som har gået med os hver mandag siden 19. januar 2015 har ikke gået i iskulde, silende regn og med risiko for både karriere og helbred for nu at blive henvist til at demonstrere bag nogle buske på anonyme gangstier bag Sankt Jørgens Sø. Hvis I vil henvise os til en anden rute kræver vi, at ruten ligger på en befærdet vej, hvor vi og vores skilte bliver set i offentligheden, og hvor vi kan uddele vores foldere til forbipasserende (se også OSCEs principper nedenfor). Og det må være jer, der kommer med et eventuelt alternativt rute-forslag. Som udgangspunkt står vi dog fast på vores ønske om den nuværende rute.

Som jeg ser det er den nuværende situation med eskalerende, politisk vold imod vores lovlige, fredelige demonstrationer for fred og frihed delvist et resultat af politiets egen undervurdering af de ulovlige moddemonstrationer. Havde man allerede fra starten valgt at slå hårdt ned på dem - istedet for at forsøge med "dialog" overfor en gruppe, som politiet udmærket godt ved ikke er modtagelig for "dialog" - ville det aldrig have udviklet sig til den fest for politiske voldsmænd, det er i dag: Der sker ingen eller kun meget få anholdelser, og istedet for at køre moddemonstranterne væk til registrering skubber I dem bare lidt væk, så de kan fortsætte deres mødeterror og vold hele aftenen og på vejen hjem i S-toget. Jeg synes ærligt talt det er en skandale!

2) Vi danskere har gennem de seneste årtier oplevet en stigende islamisering af vores land: Streng halal-diæt til vores institutionsbørn; terror imod ytringsfriheden; vores skønne, danske byer spises op af stadigt mere radikaliserede og kriminelle parallelsamfund; et barbarisk kvindesyn fylder vores samfund og kvindekrisecentre; politiets ressourcer spises op af muslimske bander og terrorister, hvorved den almindelige borgers sikkerhed og retssikkerhed undermineres; grænserne står piv-åbne for Islamisk Stats jihadister - osv. Danmark har brug for et tilbud, hvor almindelige danskere offentligt kan demonstrere deres bekymring og modvilje imod denne udvikling og politikernes naivitet og passivitet. Og vores lovlige, fredelige mandagsdemonstrationer er en fantastisk mulighed. I modsætning til lignende tiltag har vi formået at samle helt almindelige danskere (vi har ingen "hooligantyper") om at gå med skilte imod islamisk terror, kvindeundertrykkelse og jødehad gennem Københavns bymidte. I en tid med terror og politisk vold er dette modigt, vigtigt og hver eneste deltager fortjener stor anerkendelse.

3) Hvis I - stik imod OSCEs retningslinjer - flytter vores rute til anonyme veje vil frygten, volden og de politiske voldsmænd have vundet. Det vil være et stort tab for helt fundamentale værdier i vores samfund, og selvfølgelig for vores grundlovssikrede ytrings- og forsamlingsfrihed. Det vil være særligt sørgeligt, hvis dette skulle ske med det danske politis velsignelse. For det jo netop denne udvikling vi alle - især politiet - forsøger at undgå i disse år.

Jeg vil også gøre opmærksom på, at der i Københavns Borgerrepræsentation - og formentligt også dybt ind i Folketinget - er fuld politisk opbakning til, at danskere offentligt kan demonstrere af befærdede veje, og ikke "af sikkerhedshensyn" skal gemmes væk på anonyme sideveje hvor nærmest ingen kan se dem.

4) Og så kommer jeg til OSCEs retningslinjer, som jeg på det kraftigste vil opfordre til at nærlæse, samt at undersøge deres juridiske og principielle gyldighed:

Danmark har, som andre lande i vest- og østeuropa, forpligtet sig til at opretholde grundlæggende rettigheder, herunder forsamlingsfriheden, via et sæt retningslinjer udgivet af OSCE. Vejledningen om forsamlingsfrihed, ”Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly”, er udgivet her:

http://www.osce.org/baku/105947

Det er værd at bemærke, at forsamlingsfriheden kun gælder fredelige forsamlinger, som vores aftenture. Ikke-fredelige forsamlinger, for eksempel de grupper der blokerer og angriber vores aftenture, er ikke beskyttet af loven eller internationale menneskeretskonventioner.

OSCE’s retningslinjer er klare og detaljerede. Først om vigtigheden af forsamlingsfrihed:

1.1
"Freedom of peaceful assembly is a fundamental human right that can be enjoyed and exercised by individuals and groups, unregistered associations, legal entities and corporate bodies. Assemblies may serve many purposes, including the expression of diverse, unpopular or minority opinions. [...] The protection of the freedom to peacefully assemble is crucial to creating a tolerant and pluralistic society in which groups with different beliefs, practices or policies can exist peacefully together."

Om myndighedernes pligt til aktivt at beskytte fredelige forsamlinger:

2.2
"The state’s positive obligation to facilitate and protect peaceful assembly.

It is the primary responsibility of the state to put in place adequate mechanisms and procedures to ensure that the freedom is practically enjoyed and not subject to undue bureaucratic regulation. In particular, the state should always seek to facilitate and protect public assemblies at the organizers’ preferred location."

Om det utilladelige i at beordre forsamlinger henlagt til fjernere steder i byen:

2.4
"Proportionality

[…] The principle of proportionality requires that authorities do not routinely impose restrictions that would fundamentally alter the character of an event, such as relocating assemblies to less central areas of a city."

Der er mange andre væsentlige punkter i vejledningen, blandt andet en understregning af, at forsamlinger er en legitim brug af offentlig rum på linje med kørende og gående trafik. Derfor er ”Forstyrrelse af trafikken” som udgangspunkt ikke en legitim begrundelse for at gribe ind mod lovligt varslede og fredelige forsamlinger. Derimod er forstyrrelse af trafikken en lovlig grund til at gribe ind mod de grupper, der søger at angribe vores fredelige og lovligt anmeldte forsamlinger.

Fra OSCE retningslinjer vedrørende 'moddemonstrationerne', som dem organiseret af Revolutionære Antifascister:

4.4
"Counter-demonstrations

Counter-demonstrations are a particular form of simultaneous assembly in which the participants wish to express their disagreement with the views expressed at another assembly. The right to counter-demonstrate does not extend to inhibiting the right of others to demonstrate."

Vi ønsker ikke at stille Danmark i dårligt lys på menneskeretsområdet, hvor vi traditionelt har været førende, og historisk har hjulpet andre lande i betydeligt omfang. Som OSCE-retningslinjerne viser, er der fuld politisk og juridisk opbakning, og en direkte forpligtelse, til at fremme og beskytte vores lovlige og fredelige forsamlinger mod de angribende grupper.

Jeg ser sagen som værende af principiel karakter, eftersom islam-kritiske demonstrationer i mange år er blevet angrebet fysisk af venstreradikale ekstremister, uden at politiet har formået at stoppe tendensen. Tværtimod forventer eksperter, at venstreradikal vold er vokset: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/05/20/154527.htm.

Vi lever i en tid med terrorisme og en meget bekymrende udvikling i vores byer. Hvor er Danmark på vej hen, hvis danskerne grundet politisk terror ikke kan gå på gaden imod sådanne ting?

Mvh

Nicolai Sennels
Talsmand for For Frihed
Tlf.: 31359585

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg